Visas preces
Aizvērt izvēlni
e-veikalsInterneta veikala lietošanas un pirkuma noteikumi

 

Lai apmeklētu SIA Tet, reģistrācijas numurs 40003052786, juridiskā adrese Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011, (turpmāk – Tet) E – veikalu interneta vietnē www.tet.lv/veikals un /vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Tet piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi): 

 

Vispārīgie noteikumi

 

1. Tet piedāvā pārdot preces, kas izvietotas Tet E-  veikalā vietnē www.tet.lv/veikals (turpmāk – E- veikals) un Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši E- veikalā veiktajā pasūtījumā norādītajam preču klāstam (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam dienā, kad ir izpildīti abi tālākminētie nosacījumi- prece ir saņemta un par to ir veikta apmaksa pilnā apmērā.  

Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts E- veikalā, starp Tet un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības un pienākumi, kas izriet no distances līguma, attiecināmi uz pircēju, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par patērētāju (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

 

2. Reģistrējoties E- veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona vai tam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana (ja pircējs ir nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem). Ja pircējs ir juridiska persona, tās vārdā rīkojas atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos E-  veikalu ievērojot normatīvo aktu prasības. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Tet ir tiesības nekavējoties atkāpties no preces pirkuma līguma un/vai liegt pircējam E- veikala lietošanu.

 

Cena un norēķinu kārtība

 

3. E- veikalā visas preču cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, atbilstoši pasūtījuma veidlapai apstiprinot pasūtījumu, piekrīt preces cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

4. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

 

5. Papildu preces cenai pircējs apmaksā preces piegādes izdevumus, ja konkrētajam piegādes veidam tiek piemērota maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt  tajā norādīto piegādes izmaksu apmēram  un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt piegādes izdevumus pilnā apmērā arī gadījumā, ja pasūtījums nav piegādāts (nodots) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

 

6. Apmaksāt pasūtījumu un piegādes izmaksas ir iespējams šādos veidos:

 

6.1. skaidrā naudā, ar norēķinu karti vai dāvanu karti  Tet veikalā;
6.2. veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto norēķinu kontu (tikai juridiskām personām);
6.3. ar karti vai autorizējoties internetbankā; 

 

7. Norēķinus var veikt vienā maksājumā vai saskaņā ar nomaksas pirkuma noteikumiem, noslēdzot attiecīgu vienošanos.

 

8. Pasūtījuma apmaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, vai pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kā arī no izvēlētā piegādes veida. Tet ir tiesības šos nosacījumus vienpusēji grozīt.

 

9. Pasūtījuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Tet norēķinu kontā. 

 

Preces pasūtīšana un piegāde

 

10. Lai veiktu pasūtījumu, pircējs, kurš piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu E- veikala interneta vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma apstiprinājums ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. Tet pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad kāda no pusēm no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos. 

 

11. Pasūtījuma piegāde tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pasūtījuma un piegādes izdevumu (ja tādi radušies) apmaksas. Tet 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas informē pircēju par pasūtījuma gatavību piegādei, nosūtot ziņu uz pasūtījumā norādīto e- pasta adresi vai tālruņa numuru, vai nepieciešamības gadījumā zvanot.

 

12. Pasūtījuma izpilde iespējama šādos veidos:

 

12.1 Ar Tet pilnvarota kurjera starpniecību abpusēji saskaņotā laikā uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā, 2-4 darba dienu laikā no Tet paziņojuma par pasūtījuma gatavību piegādei;
12.2. Piegādājot uz pakomātu/paku skapi vai preču izsniegšanas punktu, 1-3 darba dienu laikā pēc Tet paziņojuma par pasūtījuma gatavību piegādei saņemšanu;     

 

13. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam uz pasūtījumā norādīto tālruņa numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar pasūtījuma piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

 

14. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, ja prece pircējam nodota ar viņu saskaņotā laikā un vietā, pārliecinoties par personas identitāti saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti), un par preces piegādi abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, Tet ir pilnvarojis kurjeru Tet vārdā parakstīt preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

 

15. Ja prece tiek piegādāta izmantojot pakomātu/paku skapi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad pircējs ir izņēmis preci no pakomāta/paku skapja, izmantojot saņemto piegādes paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā ar pakomāta/paku skapja durvju atvēršanas kodu. 

 

16. Ja prece tiek piegādāta izmantojot preču izsniegšanas punktu pakalpojumus, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad pircējs pēc piegādes paziņojuma saņemšanas īsziņas un/vai e-pasta veidā ir saņēmis preci izsniegšanas punktā– parakstoties par to MDU (Mobile Device unit) skenerī.

 

17. Ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi vai, ja pircējam tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām,  pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad pircējs atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam ir saņēmis pēdējo preci. 

 

18. Ja puses nevienojas citādi, Tet vienpusēji ir tiesības atkāpties no pasūtījuma izpildes šādos gadījumos:

 

18.1. pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preci vai piegāde  nav veikta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ;
18.2. Noteikumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes laiku un vietu;
18.3.  pircējs neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā, 
18.4. nav iespējams pircēju identificēt.

 

19. Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā. Ja Prece tiek saņemta Tet veikalā, abu pušu klātbūtnē tiek pārbaudīts, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.

 

Preces lietošana un kvalitāte

 

20. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Ja Pasūtījuma saņemšana notiek Tet veikalā, pēc pircēja pieprasījuma prece tiek sagatavota ekspluatācijai un pārbaudīta. Tet kopā ar preci nodod pircējam visu Tet rīcībā esošo preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.

 

21. Tet garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces vizuālais attēlojums E- veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. 

 

22. Preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

23. Pircējam ir tiesības iesniegt prasījuma pieteikumu par iegādātas preces defektu, vēršoties pie Tet. Pēc pieteikuma saņemšanas prece tiek nosūtīta diagnostikas veikšanai ražotāju sertificētā servisa centrā. Tet pieņem lēmumu par pieteikto prasījuma pieteikumu pēc ražotāja sertificēta servisa centra slēdziena saņemšanas.  

 

24. Prasījuma pieteikumus par preces atbilstību līguma noteikumiem Tet izskata Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā. Ja pircējs nav atzīstams par patērētāju, klienta pieteikumu par preces neatbilstību izskata saskaņā ar noslēgto līgumu un atbilde pircējam tiek sniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

 

25. Tet saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. 

 

26. Precei garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros, kuri norādīti preces pavaddokumentācijā. Preces garantijas un pēcgarantijas apkalpošanas noteikumi atrodami www.tet.lv/veikals sadaļā "Garantija un serviss".

 

Pušu saistības un citi noteikumi

 

27. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi tetveikals@tet.lv. Tet e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Iebildumu iespējams iesniegt arī strīdu izšķiršanai tiešsaistes platformā šeit.

 

28. Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ir tiesības īstenot atteikuma tiesības. Preces piegādes brīdis atbilst Noteikumos noteiktajam pasūtījuma izpildes brīdim, un tas ir atkarīgs no izvēlētā preces saņemšanas veida. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā. 

 

29. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir pienākums atgriezt E- veikalā iegādāto preci Tet, sedzot izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu. Kārtība, kādā izmantojas atteikuma tiesības un atteikuma tiesību veidlapa, atrodama šeit.

 

30. Ievērojot 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.5. punktā noteikto kārtību higiēnas un veselības apsvērumu dēļ, 14 dienu atteikuma tiesības nav attiecināmas uz higiēnas precēm, ja ir atvērts preces iepakojums.

 

31. Ja iegādājoties preci kopā ar to ir saņemta dāvana, atgriežot preci, Pircējam ir pienākums 10 dienu laikā atgriezt arī saņemto dāvanu. Pretējā gadījumā Tet var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par zaudējumu piedziņu.

 

32. Ja Tet konstatē, ka iegādājoties Preces, Pircējs viena mēneša periodā ir izmantojis normatīvajos aktos noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības trīs reizes, Tet patur tiesības atteikt Pircējam noformēt jaunu pasūtījumu izmantojot distances saziņas līdzekļus.

 

33. Pircējam piešķirtais atlaižu kods ir paredzēts vienreizējam pirkumam Tet e-veikalā, un gadījumā, ja iegādātā prece jebkādu iemeslu dēļ tiek atgriezta Pārdevējam, jauns atlaižu kods piešķirts netiek. 

 

34. Pircējs ir informēts, ka, izmantojot E-veikala pakalpojumus, tiek veikta Pircēja fizisko personu datu apstrāde. Pircēja personas datu apstrāde tiek veikta  pasūtījuma (līguma) noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Pircēja maksātspējas pārbaudei, Preces piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei. 

 

35. Tāpat Pircēja dati tiek apstrādāti Tet leģitīmo interešu nodrošināšanai, tostarp,  pircēju datubāzes veidošanai, statistikas veidošanai, Pircēju informēšanai par E-veikala jaunumiem, preču un pakalpojumu uzlabošanai, klienta aprūpes saziņas nodrošināšanai, kredītriska pārvaldībai utt. Iegādājoties pirkuma apdrošināšanas pakalpojumu vai pagarināto garantiju, Jūsu personas datus kā pārzinis apstrādās apdrošināšanas un/vai pagarinātās garantijas pakalpojuma sniedzējs. 

 

36. Informācija par Pircēja kredītspēju no ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu datubāzēm tiek iegūta tikai ar Pircēja piekrišanu.

 

37. Pircējs ir informēts, ka Tet ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, piedziņas tiesības un Pircēja datus, kas nepieciešami piedziņas veikšanai.,

 

38. Interneta veikala veiktās datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”, Reģ.Nr. 40003052786, juridiskā adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011. Informāciju par Tet veikto fizisko personu datu apstrādi var iegūt, vēršoties Tet juridiskajā adresē, rakstot uz tet@tet.lv, kā arī Tet Privātuma politikā, kas  ir atrodama www.tet.lv .

 

39.Tet saziņai ar pircēju izmanto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ko pircējs norādījis reģistrējoties E- veikalā.  Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

 

40. Apmeklējot E- veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. Tet ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala  lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem. 

 

41. Tet Interneta veikala kontaktinformācija: tālr. Nr. 67333733 e-pasta adrese – tetveikals@tet.lv

 

Lejupielādēt lietošanas noteikumus

Prece ir veiksmīgi pievienota grozam!

Jā, salīdzināt preces

Produkts nav pievienots grozam!

Produkts netika pievienots grozam, jo netika izvēlēts vienots DM termiņš