Visas preces
Aizvērt izvēlni
e-veikalsGarantija un serviss
×
Visas kategorijas
Content section image

Garantija un serviss

 

Svarīgi! Pirms nodod preci garantijā
 • Ja nav oriģinālais iepakojums, iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā.
 • Iesakām vienmēr saglabāt informācijas kopiju (backup) citā ierīcē. Pēc ražotāju noteikumiem, lai uzlabotu preces darbību, tiek pārrakstīta programmatūra, un šī procesa laikā no preces tiek dzēsta visa saglabātā informācija (kontakti, fotogrāfijas, mūzika, lejupielādētās programmas u.t.t.).
Kā nodot preci garantijā
 • Preci var nodot servisā pie sertificētiem partneriem (informācija ir atrodama uz pirkuma dokumenta)
14 dienu atteikuma tiesības

Klients var izmantot 14 dienu atteikuma tiesības no iegādātās preces, izdarot sekojošas darbības:

 

Svarīgi! Precei, kuru vēlies atgriezt, jābūt pilnā komplektācijā.

Garantijas vispārīgie noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Visām SIA Tet pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija. Juridiskām personām tiek nodrošināta pārdevēja vai ražotāja noteiktā garantija un termiņš atsevišķos gadījumos var būt viens gads.

 

1.2. Preces ražotāja noteiktajā garantijas termiņā, SIA Tet vai ražotāja autorizētais servisa centrs veic bojāto detaļu bezmaksas remontu vai nomaiņu, ja bojājumi radušies ražošanas procesā, konstrukcijas vai nolietojuma bojājumi, ar izmantoto komponenti saistīti defekti. Negarantijas gadījumā vai garantijas termiņam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas remonts.

 

1.3. Nododot preci garantijas remontam, Klients klāt pievieno pārdevēja izsniegtu garantijas apliecinājumu, pirkuma čeku vai pavadzīmi, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājuma modelis, preces seriālais numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksti. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas apliecinājumā norādītos datus – šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

 

1.4. Nodot preci garantijas remontam patērētājs var patstāvīgi piegādājot bojāto preci uz ražotāja noteikto garantijas servisu vai nogādāt SIA Tet klientu apkalpošanas centrā. Ja nav oriģinālais iepakojums, bojāto iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā. Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu līdz SIA Tet klientu apkalpošanas centram vai ražotāja noteiktajam garantijas servisa centram sedz patērētājs.

 

1.5. Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, preci vēlams iesniegt standarta komplektācijā (ar papildaprīkojumu, barošanas bloku, speciālajiem kabeļiem u.c.).

 

1.6. Garantijas sniedzējs vai nodrošinātājs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības patērētājam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar patērētāju).

 

1.7. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā, izņemot gadījumus kad garantijas nodrošinātājs nevar izpildīt punkta 1.6. noteikumus. Par tehnikas aizvietošanas iespējam ir atbildīgs pārdevējs, iepriekš saskaņojot to ar klientu.

 

1.8. Nomainītai / saremontētai iekārtai saglabājas iepriekšējais garantijas laiks.

 

1.9. Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai arī garantijas remonts netiek apstiprināts, šo noteikumu 3. punktā uzrādīto iemeslu dēļ, SIA Tet vai ražotāja autorizētais servisa centrs patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku.

 

2. Garantijas saistību ierobežojumi:

2.1. Garantijas saistības neattiecas uz jebkāda veida programmnodrošinājumu un uz dažādu iekārtu savietojamību, kā arī uz gadījumiem, kad preču darbības traucējums ir radījis datorvīruss.

 

2.2. Garantijas saistības neattiecas uz preču profilakses, apkalpes un uzturēšanas darbiem.

 

2.3. Garantijas saistības neattiecas uz Pircēja datiem (datu atjaunošanu/saglabāšanu), kuri atrodas iegādātajā datortehnikā vai datu nesējos.

 

2.4. Garantijas saistības ir ierobežotas attiecībā uz iekārtu barošanas elementiem (akumulatoriem, baterijām) un pārējiem komponentiem ar ierobežoto resursu. Garantijas termiņu nosaka pats ražotājs.

 

3. Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, ja:

3.1. Nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi).

3.2. Ir bojāta vai noplēsta Informācija, kas izvietota rūpnīcas uzlīmē.

3.3. Mehānisku bojājumu gadījumos.

3.4. Ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori.

3.5. Preces korpusā iekļuvis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi.

3.6. Bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā.

3.7. Prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas SIA Tet vai ražotāja neautorizētā servisa centrā.

3.8. Bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.

3.9. Apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi.

3.10. Prece tiek ekspluatēta neatbilstoša vidē (paaugstināts mitrums).

3.11. Nav ievērota preču lietošanas instrukcija.

 

4. Garantija netiek attiecināta uz:

4.1. Izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.

 

4.2. Ja nepieciešams mainīt, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, austiņas, mikrofonus, handsfree ierīces un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.

 

4.3. Optisko galviņu un citu informācijas nolasīšanas pievadu tīrīšanu.

 

* Uzstādīt (samontēt, pieslēgt) izstrādājumu, kuram nepieciešamas šādas darbības, var SIA Tet vai atbilstoša profila servisa speciālisti, veicot to kā maksas pakalpojumu. Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt izstrādājumu gan tā darbības drošumam, gan turpmākai pilnai garantijas apkalpošanai. Izstrādājuma noregulēšana, kuras kārtība izklāstīta lietošanas instrukcijā, netiek iekļauta garantijas apkalpošanā.

SIA Tet neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus.

 

Lejupielādēt garantijas noteikumus

 

 

Interneta veikala lietošanas un pirkuma noteikumi

 

Lai lietotu SIA Tet, reģistrācijas numurs 40003052786, juridiskā adrese Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011, (turpmāk tekstā – Tet) interneta veikalu vietnē www.tet.lv/veikals un /vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Tet piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi): 

 

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Tet pārdod preces, kas izvietotas Tet interneta veikalā vietnē www.tet.lv/veikals (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. 

 

 Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp Tet un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām). 

 

2. Reģistrējoties Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Tet ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu. 

 

Cena un norēķinu kārtība

3. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

 

4. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

 

5. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt Tet izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

 

6. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu, veicot maksājumu skaidrā naudā Tet veikalā – klientu apkalpošanas centrā pie preces saņemšanas, vai veicot apmaksu saskaņā ar Tet iesniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Tet bankas kontu.

 

7. Samaksas par preci nosacījumi var būt atkarīgi no pircēja izvēlētā preces piegādes veida un Tet ir tiesības tos vienpusēji grozīt.

 

8. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Tet bankas kontā. 

 

Preces pasūtīšana un piegāde

9. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. Tet pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

 

10. Preces piegāde pircējam tiek veikt pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. Tet 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo pircējam uz kādu no pieteikumā norādītajiem Pircēja kontaktiem (e-pasta adresi, tālruņa numuru) par preces gatavību piegādei.

 

11. Preces piegāde, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu, var tikt veikta:

 • pircējam ierodoties Tet veikalā – klientu apkalpošanas centrā. Pircējam izvēloties šādu piegādes veidu, prece jāsaņem 1-3 darba dienu laikā no Tet paziņojuma par preces gatavību piegādei;
 • ar kurjeru uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā, 2-4 darba dienu laikā no Tet paziņojuma par preces gatavību piegādei;
 • izmantojot pakomāta pakalpojumus, 1-3 darba dienu laikā Tet paziņojuma par preces gatavību piegādei.

12. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

 

13. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece nodota ar pircēju saskaņotā laikā un vietā, pircējam vai tā pilnvarotajai personai, pārliecinoties par tās identitāti un pilnvarojumu saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti) un pilnvaru, un par preces piegādi abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, Tet ir pilnvarojis kurjeru Tet vārdā parakstīt preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

 

14. Ja prece tiek piegādāta izmantojot pakomāta pakalpojumus, preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad pircējs izmantojot saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā par preces piegādi pakomātā un pakomāta durvju atvēršanas kodu, izņem preci no pakomāta.

 

15. Tet vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces Tet veikalā – klientu apkalpošanas centrā vai piegāde ar kurjeru nav veikta, tajā skaitā, ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes detaļām (laiku, vietu), pircējs vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā, vai nav iespējams pircēju identificēt vai pārliecinātie par pircēja pilnvarotas personas pilnvarojumu.

 

16. Ja Tet vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu.

 

17. Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā. Preces pieņemšana un kvalitātes pārbaude tiek veikta pie preces piegādes, abu pušu klātbūtnē un puses pārbauda, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.

 

Preces lietošana un kvalitāte

18. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Pēc pircēja pieprasījuma prece tiek sagatavota ekspluatācijai un pārbaudīta (ja nodošana tiek veikta pircējam ierodoties Tet veikalā – klientu apkalpošanas centrā). Tet kopā ar preci nodod pircējam visu Tet rīcībā esošo preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.

 

19. Tet garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. Tet negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

 

20. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

 

21. Tet saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros, kuri norādīti preces pavaddokumentācijā. Preces garantijas un pēcgarantijas apkalpošanas noteikumi atrodami www.tet.lv/veikals sadaļā "Garantija un serviss".

 

Pušu saistības un citi noteikumi

22. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi tetveikals@tet.lv. Tet e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Iebildumu iespējams iesniegt arī strīdu izšķiršanai tiešsaistes platformā šeit.

 

23. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, vai, ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus – par preces piegādes laiku uzskatāms brīdis, kurā pircējs ir izņēmis preci no pakomāta. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot Interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam Tet. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu Tet, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Atteikuma tiesību izmantošanas kārtības apraksts un atteikuma veidlapa atrodama šeit.

 

24. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. Tet ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs. 

 

25. Ja Puses nevienojas citādi, pircējs atļauj pārdevējam apstrādāt pircēja fiziskas personas datus, datus par veiktajām transakcijām (pirkumiem), identificējošus kodus, lai nodrošinātu pārdevēja pakalpojumu un papildpakalpojumu izplatīšanu un pilnveidošanu, sagatavotu individuālus piedāvājumus pircējam, nodrošinātu pārdevēja kredītriska pārvaldību, šo Noteikumu spēkā esamības laikā un 6 mēnešus pēc tam, kad Noteikumi nav spēkā (darījums izpildīts). 

 

26. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā, ja Puses nevienojas citādi, pircējs piekrīt saņemt Tet komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi un īsziņu uz mobilā telefona numuru, tajā skaitā, par Tet sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, papildpakalpojumiem, preču piedāvājumiem un citiem Tet  piedāvājumiem, šo Noteikumu spēkā esamības laikā un 6 mēnešus pēc tam, kad Noteikumi nav spēkā (darījums izpildīts). 

 

27. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem, pircēja iepirkumu paradumu analīzei, individuālu piedāvājumu sagatavošanai (profilēšanai). 

 

28. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta veikala vietnē. Piekrišanu fiziskas personas datu apstrādei pircējs var atsaukt vai mainīt pašapkalpošanās interneta vietnē mans.tet.lv

 

29. Tet saziņai ar pircēju izmanto reģistrējoties pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

 

30. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. Tet ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala  lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem. 

 

31. Tet Interneta veikala kontaktinformācija: tālr. Nr. 67333733 e-pasta adrese – tetveikals@tet.lv

 

 

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA pirkumiem, kas izdarīti Tet interneta veikalā.

 

1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad  parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci). Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā. 

 

2. Ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kurā pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.

 

3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 • pasūtījums veikts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu,
 • preces tiek izgatavotas pēc pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas, citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē Tet pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Tet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. 

 

5. Tet nodrošina pircējam iespēju atteikuma veidlapu aizpildīt un iesniegt Tet tīmekļa vietnē elektroniskā veidā. Tet  izmantojot elektronisko pastu vai citu pastāvīgu informācijas nesēju nekavējoties paziņo pircējam par atteikuma saņemšanu.

 

6. Atteikuma veidlapas nosūtīšana termiņā izbeidz pasūtījumu un atbrīvo pircēju no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā noslēgtā pasūtījuma.

 

7. Pircējs nosūta preci atpakaļ Tet vai nodod to Tet vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 

 

8. Tet bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Tet minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā. 

Ja pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Tet piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Tet nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus. 

 

9. Tet sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Tet saņēmis preci vai pircējs iesniedzis Tet apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. 

 

10. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

 

11. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā. Ja pircējs atgriež šādu preci, Tet ir tiesības to nepieņemt.  

 

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Sadzīves tehnikas garantija un serviss

Garantijas ietvaros sadzīves tehniku var nodot tikai pie sertificētiem partneriem (informācija ir atrodama uz pirkuma dokumenta).
 

 • Putekļu sūcēji (visi zīmoli) - Elektronika serviss, info@elektronika.lv, 6 771 7060, Rīga, Tadaiķu iela 4, LV-1004


Visa pārējā sadzīves tehnika:

 • ElectroluxAEG, Delonghi - Elektronika serviss, info@elektronika.lv, 6 771 7060, Rīga, Tadaiķu iela 4, LV-1004
 • Kärcher - service@lv.kaercher.com, 6 780 8709, Rīga, Gustava Zemgala gatve 71, LV-1039
 • Samsung - Samsung servisa centrs, 8 000 7267
 • LG - LG electronics atbalsts, 8 020 0201
 • Braun, Bosch, Beko, Indesit, Nivona, Stadler Form - General serviss, serviscentrs@serviscentrs.lv, 6 742 5232, Rīga, Ģerāniju iela 3, LV-1067
 • Duux, Mill, Xiaomi, Cata - pcinfo@mttc.lv, 6 740 8838, Rīga, Mūkusalas iela 25, LV-1004
 • Fellowes, Clean Air Optima - TSC serviss, info@tsc.lv, 6 780 8808, Rīga, Rēzeknes iela 5a, LV-1073
 • Elica - Mobilux serviss, 2 701 6777, Rīga, T/C Domina - Ieriķu iela 3, 155-2, LV-1084
 • Bisell - Bisell servisa centrs, 6 787 3412


Sadzīves tehnikas 14 dienu atteikumu tiesības.
Svarīgi! Tet veikalos, sadzīves tehniku atgriezt nav iespējams. Preču atgriešana notiek tikai attālināti (klients sedz transporta izdevumus). Precei, kuru vēlies atgriezt, jābūt pilnā komplektācijā.

Klientam ir tiesības izmantot 14 dienu atteikumu tiesības, izdarot sekojošas darbības:

 • Aizpildot 14 dienu atteikumu veidlapu un pievienojot to klāt nosūtāmajai precei;
 • Organizējot kurjera izsaukšanu (DPD, Venipak, Omniva) un veicot apmaksu kurjeram par preces nogādāšanu uz adresi: SIA Tet - Malēju iela 1C, Rīga, LV-1057

 

Par preces garantijas remontu

Preces garantija.
Garantija ir spēkā 2 gadus no pirkšanas brīža vai līdz brīdim, kad garantijas apkalpošana tiek atteikta neautorizēta remonta vai citu pārkāpumu dēļ.

Remonta ilgums.
Izpildes termiņš var atšķirties atkarībā no ražotāja un pieteiktā defekta sarežģītības.
Garantijas sniedzējs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības patērētājam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar patērētāju).

Kādos gadījumos garantijas remonts tiek atteikts?

 • Klients nevar uzrādīt preces pirkuma dokumentu

 • Ir mehāniski bojāta prece

 • Preces bojājums ir radies mitruma ietekmes rezultātā

 • Defekti radušies paaugstinātas barošanas sprieguma rezultātā

 • Prece tikusi atvērta vai veikts preces remonts ražotāja neautorizētā servisa centrā

 • Prece lietota neatbilstoši lietošanas instrukcijai

 • Izmantoti neatbilstoši aksesuāri, kā rezultātā bojāta prece

Kas jāzina, pirms nodod preci garantijas servisā?

Kāpēc garantijas remonta laikā no preces pazūd informācija, ko esmu saglabājis?
Pēc ražotāju noteikumiem, lai uzlabotu preces darbību, tiek pārrakstīta programmatūra, un šī procesa laikā no preces tiek dzēsta visa saglabātā informācija (kontakti, fotogrāfijas, mūzika, lejupielādētās programmas u.t.t.).
Iesakām vienmēr saglabāt informācijas kopiju (backup) citā ierīcē.

Kādēļ, nododot remontā Apple iekārtu, man ir jāatslēdz funkcija Find My iPhone?
Tā ir ražotāja drošības prasība. Šādi ražotājs pārliecinās, vai persona, kura nodod iekārtu remontā ir patiesais iekārtas īpašnieks. Serviss, labot vai mainīt iekārtu, ar ieslēgtu šo funkciju nevar. Ja iekārtas defekta dēļ to nav iespējams izdarīt, tad tas ir jāizdara mājas lapā: www.icloud.com

Ja nododu preci remontā, bet preces defekts man neļauj nodzēst savus sensitīvos datus, vai varu būt drošs, ka tie nenonāks trešo personu rīcībā?
Servisa centrs strikti ievēro tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, kā arī ievēro stingras ētikas normas. Tavi dati nekad nenonāks trešo personu rīcībā, kā arī netiks apskatīti no mūsu puses.

Vai garantijas remontā tiek izmantotas oriģinālas rezerves detaļas?
Preces uz garantijas remontu tiek nodotas tikai ražotāja autorizētā servisa centrā, kur tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves detaļas.

Vai garantija attiecas uz programmām (tai skaitā Windows, u.c.) un programmnodrošinājumu?
Garantijas saistības neattiecas uz jebkāda veida programmnodrošinājumu un uz dažādu iekārtu savstarpējo savietojamību, kā arī uz gadījumiem, kad preču darbības traucējumu ir radījis datorvīruss.

Prece ir veiksmīgi pievienota grozam!

Jā, salīdzināt preces