Privātuma politika

 

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par Tet veikto fizisko personu datu apstrādi. Privātuma politika attiecas uz Tet klientu, apmeklētāju, Tet mārketinga aktivitāšu dalībnieku un sadarbības partneru personas datu apstrādi.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija
 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Tet” (turpmāk – Tet), vienotās reģistrācijas Nr. 40003052786, juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 105, LV-1011.

Tet kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: tet@tet.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Tet juridiskajā adresē, iegūt informāciju par Tet veikto personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu datu subjekta tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 31. punktu.

 
 
Dokumenta piemērošanas sfēra
 

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un Tet apstrādāto datu kategorijas ir norādītas šeit.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem Tet pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) un ar tiem saistītajām trešajām personām (kontaktpersonām, maksātājiem utt);

Tet veikalu, biroju un citu telpu apmeklētājiem;

Tet uzturēto interneta vietņu un sociālo tīklu profilu apmeklētājiem, mobilo lietotņu lietotājiem, un zvanu veicējiem uz Tet kontaktu centra tālruņiem (turpmāk - Klienti);

Tet mārketinga akciju (tostarp, loteriju un izložu) dalībniekiem;

nekustamo īpašumu, kuros atrodas Tet elektroniskais sakaru tīkls un inženierkomunikācijas, īpašniekiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Tet veic personas datu apstrādi: IT sistēmās, interneta vietnēs, mobilajās lietotnēs, Tet pašapkalpošanās portālā, papīra formātā, telefoniski, videokonferences veidā vai izmantojot automātiskas zvanīšanas un komunikācijas veidus (robotus un čatbotus).

Atsevišķiem, specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu izmantošanai) var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad Tet iegūst attiecīgos datus.

 
 
Personas datu apstrādes nolūki

 

Tet apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

7.1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

- preču piegādei, pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

- garantijas saistību izpildei;

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;

- klientu apkalpošanai;

- klientu apkalpošanas uzlabošanai, tostarp nodrošinot iespēju sniegt atsauksmes Tet interneta vietnēs;

- iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

- norēķinu administrēšanai;

- mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 

7.2. Saistību izpildes nodrošināšanai:

- kredītspējas, maksātspējas novērtēšanai un uzraudzībai;

- parādu atgūšanai un piedziņai.

 

7.3. Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- efektivitātes mērīšanai;

- datu kvalitātes nodrošināšanai;

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

- atskaišu sagatavošanai;

- klientu aptauju veikšanai;

- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 

7.4. Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.

 

7.5. Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei:

- saglabājamo datu nodrošināšanai;

- darījumu apliecinošo dokumentu saglabāšanai;

- informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

- elektroenerģijas pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma nodrošināšanai.

 

7.6. Inženierkomunikāciju tīkla uzturēšanai (tīkla uzturēšanas/uzlabošanas darbu saskaņošanai ar zemes vai ēku īpašniekiem).

7.7. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Tet.

 

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 

Tet apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei - lai sagatavotu un noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

normatīvo aktu prasību izpildei - lai izpildītu Tet saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

Tet leģitīmo interešu nodrošināšanai - lai īstenotu Tet leģitīmās komerciālās un uzņēmuma darbības nodrošināšanas intereses (tostarp, lai nodrošinātu Tet nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību);

 

Tet leģitīmās intereses ir:

veikt komercdarbību;

sniegt elektronisko sakaru un citus pakalpojumus, pārdot preces;

pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

nodrošināt līguma saistību izpildi;

novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājaslapās un pašapkalpošanās vidē;

veikt klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, t.sk., veicot sarunas ar Klientu ierakstu (gan balss ierakstu, gan balss ieraksta pārveidi (trankskripciju) teksta formā) par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem u.c. un ieraksta glabāšanu;

organizēt pakalpojuma līgumsaistību izpildi, t.sk., veicot sarunas ar Klientu ierakstu un ieraksta glabāšanu;

nodrošināt mutiski noslēgta līguma noslēgšanas fakta un satura, klienta izteikta prasījuma, piekrišanas fakta un satura pierādījumus, t.sk., veicot sarunas ar Klientu ierakstu un glabāšanu;

izsūtīt reģistrētajiem priekšapmaksas pakalpojumu klientiem komerciālus piedāvājumus e-pastā par līdzīgām precēm un pakalpojumiem kādus Klients lieto vai ir iegādājies iepriekšējo divu gadu periodā, ja klients nav atteicies no šādu ziņu saņemšanas;

analizēt Tet mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

administrēt Klienta kontu Tet mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;

veikt darbības Klientu noturēšanai;

segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

reklamēt savas preces un pakalpojumus;

nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem, to lietošanas pieredzi un klientu apkalpošanu (NPS);

nodrošināt elektronisko sakaru tīklu uzturēšanu un attīstību;

uzturēt un attīstīt sakaru tīklu;

uzraudzīt sakaru tīkla darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;

novērst krāpniecību;

nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

administrēt maksājumus;

administrēt neveiktus maksājumus;

vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde
 

Tet rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Tet apstrādā Klienta datus, ņemot vērā atbilstošu tiesisko pamatu un ievērojot datu apstrādes minimizācijas un caurskatāmības principus.

Atsevišķos gadījumos Tet attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Tet un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Atsevišķos gadījumos, Klientam atsakoties sniegt piekrišanu automatizēta lēmuma pieņemšanai, Klientam nebūs iespējams izmantot visas Klienta priekšrocības (piemēram saņemt individualizētus komerciālos piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Tet var pilnvarot Tet grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Tet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Tet rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Tet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Tet datu apstrādātājiem un Tet ir tiesības nodot Tet grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Tet piesaistītie personas datu apstrādātāji nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Tet prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Tet uzdevumā.

 
Personas datu aizsardzība
 

Tet aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Tet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

ugunsmūri;

ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 
Personas datu ieguves avoti
 

Tet iegūst personas datus no šādiem avotiem:

no Klienta;

no Tet informācijas sistēmām;

no kredītvēstures datubāzēm;

no Tet sadarbības partneriem;

no valsts un pašvaldību iestādēm.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas
 

Tet neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod ar klientu noslēgta līguma izpildei vai ar likumu deleģētas funkcijas izpildei (piemēram, kredītiestādei norēķinu ietvaros vai sadales tīkla operatoram elektroenerģijas pakalpojuma ietvaros), klients par to tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā vai attiecīgā pakalpojuma noteikumos;

Tet savu sniegto pakalpojumu ietvaros izmanto a/s “Citadele banka” risinājumus maksājumu saņemšanai: “KLIX” (maksājumu kartēm) un MultiLink (internetbanku maksājumiem). Šo pakalpojumu ietvaros klienta (maksātāja) dati, kas nepieciešami maksājuma veikšanai, tiek nodoti a/s “Citadele banka”. A/s “Citadeles banka” ar saņemtajiem personas datiem rīkojas kā patstāvīgs pārzinis saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos ietvertajiem kredītiestādēm saistošajiem pienākumiem, KLIX un MultiLink Lietošanas noteikumiem (skat. šeit un Privātuma aizsardzības noteikumiem (skat.šeit).

Informāciju par a/s “Citadele banka” veikto datu apstrādi var saņemt, rakstot uz gdpr@citadele.lv.

saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma (piemēram tiesībsargājošajām iestādēm, glābšanas dienestiem utml.);

Tet leģitīmo interešu aizsardzībai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Tet leģitīmās intereses.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
 

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Tet personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši Tet sadarbības partneri: izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji datu apstrādātāja statusā.

20. punktā minētajos gadījumos Tet piesaistītie sadarbības partneri trešajās valstīs nodrošina datu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs Tet nodrošinātājam datu aizsardzības līmenim.

 
Personas datu glabāšanas ilgums
 

Tet glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

kamēr Tet vai Klients var īstenot savas leģitīmās intereses;

kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā vismaz 5 gadus, u.c.);

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana datu glabāšanai (attiecas tikai uz tādiem gadījumiem, kad personas datu glabāšanai nepastāv cits tiesiskais pamats (piemēram, gadījumos, kad potenciālā klienta dati ir iegūti īstenojot mārketinga aktivitātes)).

Pēc tam, kad nepastāv neviens no datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Auditācijas pieraksti no paaugstinātas drošības informācijas sistēmām tik glabāti vismaz 18 (astoņpadsmit mēnešus).

Sarunas ar Klientu audioieraksts un tā rakstveida transkripts vai sarakste klientu pašapkalpošanās portālā “Mans Tet”, pamatojoties uz Tet leģitīmajām interesēm, tiek glabāta 6 mēnešus. Gadījumos, kad tiek slēgts mutvārdu līgums, sarunas ar klientu audioieraksts tiek glabāts visu līguma darbības laiku un 3 gadus pēc līguma darbības beigām. Atsevišķos gadījumos saistībā ar iespējamo klienta iebildumu izskatīšanu šajā punktā minētie termiņi var tikt pagarināti uz laiku līdz iebildumu izskatīšanas pabeigšanai.

Priekšapmaksas pakalpojumu klientu dati tiek glabāti 2 gadus pēc pakalpojuma lietošanas beigām.

 
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
 

Tet nodrošina Klientam visu normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, kā arī nodrošina visu normatīvajos aktos noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu.

Lielākā daļa informācijas par Klienta datiem ir ievietota Tet pašapkalpošanās portālā Mans Tet , Tet interneta vietnēs un aplikācijās, kuras Klients lieto Tet pakalpojumu saņemšanai, un kurās Klients var piekļūt saviem personas datiem, pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.

Klientam ir tiesības pieprasīt Tet piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Tet veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, izsniegt datu kopiju, iebilst pret datu apstrādi vai lūgt ierobežot datu apstrādi un nodrošināt datu pārnesamību.

Tet datu subjekta pieprasījumus izpilda ciktāl tie nenonāk pretrunā ar Tet pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai nenonāk pretrunā Tet un Klienta noslēgtā līguma noteikumiem.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē Tet veikalos vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

autorizējoties pašapkalpošanās portālā Mans Tet.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Tet pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ja Klients vēlas saņemt personas datus saturošu informāciju, Tet atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai pašapkalpošanās portālā Mans Tet, vai izsniedz personīgi, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Jebkādu Klienta iebildumu gadījumā Klientam ir tiesības vērsties pie Tet, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto Tet un datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju. Pēc sūdzības vai iebildumu saņemšanas Tet nekavējoties nodrošina to izskatīšanu un iespējamo trūkumu novēršanu.

Ja Klientu neapmierina Tet veiktās darbības iebildumu izskatīšanā vai iespējamo trūkumu novēršanā Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 
Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
 

Tet atsevišķos gadījumos veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Klienta piekrišanu (piemēram, pakalpojumu lietošanas ieradumu datu analīzei, individuāli sagatavotu reklāmu saņemšanai u.c.).

Klients piekrišanu savu personas datu apstrādei var sniegt pašapkalpošanās portālā “Mans Tet” (turpmāk – Mans Tet), Tet pakalpojumu pieteikšanas formās, Mans Tet un www.tet.lv izvietotajos banneros, Tet lietotnēs, e-pastā, telefonsarunas laikā ar Tet darbinieku vai pārstāvi, klātienē Tet veikalos.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei sniegto piekrišanu tikpat vienkāršā veidā, kādā tā tika sniegta, tas ir – pašapkalpošanās portālā Mans Tet, zvanot uz Tet klientu apkalpošanas tālruni 67000177, klātienē Tet veikalos, rakstot uz tet@tet.lv vai aktivizējot atteikšanās saiti e-pastā. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes tiesiskumu, kas bija veikta laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Pēc Klienta piekrišanas datu apstrādei atsaukšanas Tet ir tiesības apstrādāt tos Klienta datus, kuru apstrādei ir cits tiesiskais pamatojums.

 
Saziņa ar Klientu
 

Tet veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi), pašapkalpošanās portālā Mans Tet, kā arī izmantojot automātiskās zvanīšanas ierīces un čatbotus.

Klienta uzstādītu lietotņu ietvaros saziņu veic saskaņā ar lietotnes paziņojumiem (notifikācijām), kuras ir obligātas vai Klienta izvēlētas.

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Tet veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 
Komerciāli paziņojumi
 

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Tet un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Tet veic saskaņā ar Klienta piekrišanu vai, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm gadījumos, kad to atļauj normatīvie akti.

Tet, pamatojoties uz Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma regulējumu, ir tiesības nosūtīt komerciālus paziņojumus uz e-pastu saviem klientiem par līdzīgām precēm un pakalpojumiem, neprasot Klienta piekrišanu, bet nodrošinot iespēju Klientam atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.

Klients piekrišanu Tet un/vai tā sadarbības partneru komerciālo paziņojumu saņemšanai var sniegt pašapkalpošanās portālā Mans Tet, Tet pakalpojumu pieteikšanās formās, Mans Tet un www.tet.lv izvietotajos banneros, sarunas laikā ar Tet zvanu centra operatoru un Tet tirdzniecības vietās.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās).

Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

nosūtot e-pastu uz adresi tet@tet.lv;

zvanot uz Tet kontaktu centru 67000177;

klātienē Tet veikalos;

izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;

pašapkalpošanās portāla Mans Tet sadaļā Manu datu apstrāde, izņemot atzīmi no attiecīgā dialogloga. Pārvaldīt savas piekrišanas pašapkalpošanās portālā “Mans Tet” ir iespējams 6 mēnešus pēc pakalpojuma pārtraukšanas;

sazinoties, izmantojot pašapkalpošanās portālā Mans Tet saziņas formu.

 

Tet pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde tiek veikta tiešsaistes režīmā un tiek izpildīta nekavējoties. Atsevišķos gadījumos pieprasījuma apstrāde var prasīt laiku līdz 2 stundām.

Par Klienta izteikto viedokli aptaujās, ja Klients atstāj savu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru), Tet var ar viņu sazināties saistībā ar Klienta sniegto Tet pakalpojumu novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

 
Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
 

Tet interneta vietnes var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir pieejami šeit.

Tet interneta vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Tet nenes atbildību.

 
Citi noteikumi
 

Tet ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Tet pašapkalpošanās portālā Mans Tet, kā arī - ievietojot Tet mājaslapā.

Tet saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Tet mājaslapā.

Šī Tet privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2024.gada 2.janvārī un aizstāj 24.07.2023 apstiprināto Tet privātuma politikas redakciju Nr. 20-1/2023/572

 

Tet Privātuma politikas klientiem pielikums “Datu kategorijas”

 

* CRM (Customer Relationship Management) - klientu attiecību vadības sistēma

* Saglabājamie dati — balss telefonijas un interneta piekļuves pakalpojumu noslodzes dati (jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu), atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu abonentu vai lietotāju.

* Piekrišana - klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Tet sniegtajai informācijai.

* Atrašanās vietas dati - dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā vai ko apstrādā, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu, un kas norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu. Publiskajos mobilajos elektronisko sakaru tīklos, satelītu tīklos un bezvadu tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai, tā ir elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfiskās atrašanās vieta (adrese), bet publiskajos fiksētajos tīklos, kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās tiek izmantotas, lai pārraidītu elektronisko sakaru signālus, — pieslēguma punkta adrese.

*CDR – ( Call Detail Record) - ieraksts par veikto sarunu. Pamata informācija ierakstā ir: izsaucēja numurs ( A numurs), izsaucamais numurs ( B numurs), sarunas sākuma laiks, sarunas ilgums.

 

Iepriekšējās un šī brīža privātuma politikas versijas (PDF)

Spēkā no 02.01.2024.

Spēkā no 24.07.2023. līdz 31.12.2023.

Spēkā no 10.03.2022. līdz 24.07.2023.

Spēkā no 01.04.2019. līdz 10.03.2022.

Spēkā no 23.05.2018. līdz 01.04.2019.

Spēkā no 01.12.2017. līdz 23.05.2018.