Privātuma politika darbinieku atlases procesā

 

 

Tet grupas Privātuma politikas darbinieku atlases procesā (turpmāk – Dokuments) mērķis ir darbinieku atlases procesā sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) informāciju par viņa personas datu apstrādi.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija
 

Dokumentā minētās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Tet”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003052786, juridiskā adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011 (saukts – Tet).

Tet veic darbinieku atlasi savā un šādu Tet grupas uzņēmumu vārdā:

SIA “Tet”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003052786, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011;

SIA “Citrus Solutions”, vienotās reģistrācijas Nr.: 50003752271, juridiskā adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011;

SIA “Baltijas datoru akadēmija”, vienotās reģistrācijas Nr.: 50003138501, juridiskā adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 140, LV-1011;

SIA “Data Experts”, vienotās reģistrācijas Nr.: 43603083353, juridiskā adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011;

SIA “Helio Media”, vienotās reģistrācijas Nr.: 40103360903, juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011;

SIA “Lattelecom”, vienotās reģistrācijas Nr.: 40003754567, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011;

SIA “Telia Latvia”, vienotās reģistrācijas Nr.: 40003057571, juridiskā adrese: Rīga, Lielvārdes iela 8A, LV-1006.

Darbinieku atlasi SIA “Citrus Solutions GmbH” vajadzībām nodrošina SIA “Citrus Solutions”.

Tet kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tet@tet.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Tet juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi Tet grupā. Pieprasījumu par savu datu subjekta tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī Dokumenta 17. punktu.

 
 
Dokumenta piemērošanas sfēra
 

Dokumentu piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fizisku personu, kura iesniedz savu pieteikumu un/vai CV darbinieku atlasei Tet grupas uzņēmumos.

Pieteikumu un/vai CV darbinieku atlasei Tet grupā var iesniegt elektroniskā formā darba sludinājumā norādītajā veidā. Datu subjektu dati darbinieku atlases gaitā tiek apstrādāti vietnē https://Tet.teamtailor.com/ (turpmāk – Vietne). Citi dati no Datu subjekta var tikt pieprasīti un iegūti tālākā atlases procesā (intervijas, uzdevumi, testi, atsauksmes un citos veidos).

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad tas sniedz attiecīgus datus Tet.

 
Personas datu apstrādes nolūki

 

Tet saskaņā ar Dokumentu apstrādā personas datus personāla atlases vajadzībām konkrētam vakantam amatam Tet grupā, uz kuru Datu subjekts piesakās un darba līguma sagatavošanai.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 

Tet apstrādā Datu subjekta iesniegtos personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

datu subjekta piekrišana, kas izpaužas kā amata pretendenta pieteikuma iesniegšana. Piekrišanu personas datu apstrādei citiem nolūkiem (piemēram, datu saglabāšanai citu vakanču piedāvāšanai), var sniegt Vietnē. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu Vietnē vai kādā no Dokumenta 18. apakšpunktā minētajiem veidiem;

līguma sagatavošanai un noslēgšanai – lai sagatavotu un noslēgtu darba līgumu;

Tet leģitīmās intereses – glabāt pretendentu personas datus Dokumenta 13. punktā minētajā termiņā, kamēr tie var būt nepieciešami iespējamo strīdu ar amata pretendentu risināšanai.

 

Personas datu iegūšana
 

Tet Datu subjektu personas datus iegūst no šādiem avotiem:

no Datu subjekta;

no personāla atlases uzņēmuma (gadījumos, kad darbinieku atlasi veic, izmantojot personāla atlases uzņēmuma pakalpojumus vai izmantojot personāla atlases uzņēmumu datubāzes);

no sociālajiem tīkliem, kas paredzēti darba un darbinieku meklēšanai (Lindkedin utml.);

no Datu subjekta iepriekšējām darba vietām vai klientiem (tikai ar Datu subjekta piekrišanu).

 
Apstrādājamo datu veidi
 

Datu apstrādes procesā tiek apstrādāti šādi Datu subjekta personas datu veidi:

personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods;

kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese;

informācija par izglītību;

informācija par darba pieredzi;

jebkāda Datu subjekta CV iekļautā informācija;

atsauksmes (tiek iegūtas tikai ar Datu subjekta piekrišanu);

Datu subjekta darbinieku atlases procesā sniegtā jebkāda veida informācija;

Datu subjekta zināšanu un prasmju novērtējums, ko darbinieka atlases procesā iegūst Tet;

pieejas dati Vietnei.

 
Datu glabāšana un datu nodošana
 

Darbinieku atlases procesā iegūtā informācija tiek glabāta 1 kalendāro gadu pēc atlases beigām vai kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, un pēc šī termiņa beigām personas dati tiek dzēsti (izņemot gadījumus, kad Datu subjekts ir apstrīdējis darbinieku atlases procesa rezultātus).

Darbinieku atlases procesā iegūtā informācija tiek glabāta 1 kalendāro gadu pēc atlases beigām vai kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, un pēc šī termiņa beigām personas dati tiek dzēsti (izņemot gadījumus, kad Datu subjekts ir apstrīdējis darbinieku atlases procesa rezultātus).

Tet darbinieku atlasē iegūtos personas datus nenodod trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

ja tos saskaņā ar savu normatīvajos aktos noteikto kompetenci pieprasa valsts iestādes;

iesniegšanai tiesā darba strīdu gadījumos.

Nepieciešamības gadījumā Tet ir tiesības darbinieku atlases procesā piesaistīt trešās personas (piemēram, personāla atlases uzņēmumus). Šādā gadījumā ar šīm personām (uzņēmumiem) tiek slēgts līgums un šīs personas (uzņēmumi) veic datu apstrādi Tet vārdā. Šādā gadījumā šīs personas ir uzskatāmas par Tet piesaistītiem personas datu apstrādātajiem, un Tet ir tiesības nodot tām personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams līgumā paredzēto uzdevumu veikšanai.

 

Datu subjekta tiesības
 

Datu subjektam darbinieku atlases procesa gaitā, kā arī Dokumenta 13.punktā noteiktajā termiņā ir tiesības pieprasīt Tet piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Tet veikt datu izsniegšanu, papildināšanu, labošanu, dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par Dokumenta 17.punktā minēto tiesību īstenošanu šādos veidos:

rakstveida formā klātienē Tet juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

elektroniskā pasta veidā, nosūtot pieprasījumu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi tet@tet.lv ;

atsūtot rakstveida iesniegumu uz Tet juridisko adresi;

nosūtot e-pasta vēstuli attiecīgā darba sludinājuma kontaktpersonai.

Datu izsniegšana Datu subjektam tiek nodrošināta tikai tādā gadījumā, ja ir pierādāma datu subjekta identitāte (skat. Dokumenta 18.1. un 18.2.apakšpunktus). Dokumenta 18.3.apakšpunktā minētajā gadījumā datu izsniegšana tiek veikta, nosūtot tos ierakstītā vēstulē. Ar Dokumenta 18.4.apakšpunktā minēto pieprasījumu datu subjekts nevar pieprasīt personas datu izsniegšanu vai piekļuves tiem nodrošināšanu.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei sniegto piekrišanu tādā veidā, kādā tā tika sniegta.

Atsaucot piekrišanu datu apstrādei, Datu subjektam ir jāņem vērā, ka:

piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kas ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas;

pilnīga datu apstrādes piekrišanas atsaukšana vienlaikus nozīmē, ka Datu subjekts atsakās no dalības attiecīgajā darbinieku atlases procesā, jo darbinieku atlasi nav iespējams veikt bez personas datu apstrādes.

Tet nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

Personas datu aizsardzība un drošība
 

Tet aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Tet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

ugunsmūri;

ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 
Saziņa
 

Tet veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

 
Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
 

Vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit.

Vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Tet nenes atbildību.

 
Citi noteikumi
 

Tet ir tiesības veikt papildinājumus šajā Dokumentā, padarot pieejamu tā aktuālo versiju Vietnē.

Tet saglabā Dokumenta iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas www.tet.lv sadaļā "Par mums", “Dokumenti”.

 
 

PDF versijas privātuma politikai darbinieku atlases procesā

Spēkā no 04.10.2022.

Spēkā no 01.04.2019. līdz 10.03.2022.