ES struktūrfondu projekti

ES struktūrfondu projekti

 

ES struktūrfondu projekti

ES struktūrfondu projekti

 

Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde

 

IT kompetences centrs īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008.

 

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis ir paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2025. gada 30. jūnijam īstenojot vismaz 12 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 10 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

 

SIA “Tet” un AS “Idea Bits Latvia” pētniecības projekts Nr. 1.4 “Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde atjaunojamo resursu izmantošanas maksimizēšanai un izmaksu ziņā optimāla patēriņa nodrošināšanai” uzsākts 2023. gada novembrī. 2024. gada otrajā ceturksnī ir noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Risinājuma prasību definēšana un arhitektūras izstrāde”, kā arī turpināta aktivitāte “Datu ievākšanas infrastruktūras ierīkošana un vēsturisko datu uzkrāšana” un uzsākta aktivitāte “Risinājuma prognozējošo modeļu izstrāde”.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.

 

Pētniecības projekta realizācijas periods: 01.11.2023. – 31.05.2025.
Pētniecības projekta kopējās izmaksas – 573 991.89 EUR
Atveseļošanas fonda līdzfinansējums – 299 626.99 EUR

 

Publicēts: 02.05.2024.

 

Eiropas Savienības līdzfinansējuma logo

 


Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde

 

SIA “TET” sadarbībā ar AS “Idea Bits Latvia” un SIA “Electrify” turpina īstenot pētniecības projektu Nr.1.4 “Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde atjaunojamo resursu izmantošanas maksimizēšanai un izmaksu ziņā optimāla patēriņa nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

 

Laika posmā no 01.11.2023. līdz 31.01.2024. ir veikta plānotā risinājuma prasību definēšana, kā ietvaros ir veiktas šādas darbības:

 

Definētas plānotā risinājuma funkcionālās un nefunkcionālās prasības;

Veikta sistemātiska zinātniskas un profesionālās literatūras un citu informācijas avotu caurskate, atlasot piemērotākās tehnoloģiskās alternatīvas un risinājumus, kā arī optimizācijas modeļu veidus

 

Iegūtās zināšanas tiek tālāk izmantotas risinājuma arhitektūras projektējuma izstrādes laikā, kas sevī ietver platformas lietotāja saskarnes projektējumu un aizmugursistēmas projektējumu, un kuru ir plānots pabeigt līdz 30.04.2024. Paredzams, ka risinājuma arhitektūras projektējums nodrošinās vismaz šādu funkcionalitāti – saules paneļu saražotās elektroenerģijas reģistrēšanu, saules paneļu ražīguma prognozi, ēkas/patērētāju grupu elektroenerģijas patēriņa prognozi, BMS un piesaistīto iekārtu patērētās elektroenerģijas reģistrēšanu, kopējās elektroenerģijas patēriņa reģistrēšanu, īstermiņa un reāllaika iekārtu balansēšanas ietvaru, kā arī elektroenerģijas uzkrājēju uzlādes līmeņa reģistrēšanu.

 

Paralēli augstāk minētajam turpinās darbs pie datu ievākšanas infrastruktūras ierīkošanas Projekta īstenošanas vietā SIA “Tet” ofisa ēkā Dzirnavu ielā 105 un vēsturisko datu uzkrāšana. Datu ievākšanas infrastruktūra nodrošinās kopēja elektroenerģijas pieslēguma patēriņa uzskaiti, energoietilpīgāko iekārtu patēriņa uzskaiti, kā arī enlektroenerģijas patēriņa uzskaiti pa zonām. Tāpat tiks uzstādītas diva veida fotovoltāžas mikroģenerācijas un enerģijas uzkrāšanas sistēmas un tiks reģistrēti saražotās un uzkrātās enerģijas dati.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 573 991,89 EUR, plānotais atbalsts 299 626,99 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 19 mēneši no 01.11.2023. līdz 31.05.2025.

 

Publicēts: 05.02.2024.

 

Eiropas Savienības līdzfinansējuma logo

 


Informācija par periodu:
01.10.2023. - 31.12.2023.

 

Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā

 

Turpinās Projekta "Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā" (Projekta nosaukums angliski “Development of experimental quantum communication infrastructure in Latvia”, Projekta numurs:101091559, Projekta akronīms: LATQN Call: DIGITAL-2021-QCI-01) īstenošana.

 

Laika posmā no 01.10.2023. līdz 31.12.2023. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

Ir uzsākti darbi darba pakā, kas attiecās uz kvantu iekārtu integrāciju komunikāciju tīklos un publiskā sektora datu apstrādes lietojumprogrammu izstrādi, kā rezultātā ir izstrādātas funkcionālās prasība un programmatūras arhitektūra;

Ir uzsākti darbi darba pakā, kas attiecās uz lietošanas gadījumiem drošai datu pārvadei veselības sektorā, kā rezultātā ir veikta konkrētu prasību noteikšana un testēšanas scenāriju definēšana, kā arī prasību pārskatīšana attiecībā uz veselības aprūpes nozares datu drošas pārraides vidi un to raksturojošajiem parametriem;

Ir sagatavoti pārskats par Izvietojamās QKD infrastruktūras uzraudzību (publiskā daļa);

Ir sagatavots ziņojums par visu prototipu mezglu optiskās šķiedras prasībām;

Ir finalizēti līguma grozījumi, kas, primāri, sevī ietver aktualizēto informāciju par personālu un iekārtām un kas ir iesniegti Portālā, un kuri paredzams 2024.gada janvārī tiks apstiprināti no Eiropas Komisijas puses;

Ir pabeigts iepirkumu sagatavošanas un izsludināšanas process kvantu iekārtu iegādei, kā rezultātā daļa no Partneriem ir jau saņēmusi iekārtas, bet daļai iekārtu pilnīga piegāde plānojas 2024.gada 1.ceturksnī;

Ir sagatavot 1. zinātniskā publikācija no 3 plānotajām;

Projekta mājas lapā ir ievietota 4.ziņa;

Atbilstoši Projekta publicitātes un rezultātu izplatīšanas plānam, Ir noorganizēts un novadīts publiskais pasākums, kas plašāku publiku iepazīstina ar Projektu un kvantu tehnoloģiju iespējām vispār;

Ir notikusi Projekta vadības padomes 2. regulārā tikšanās;

 

Projekta koordinators:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”.

 

Projekta partneri/benificiāri:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “ELEKTRONISKIE SAKARI”;

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “TET”;

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS.

 

Kopējās attiecināmās Projekta izmaksas: EUR 8 061 380,00. Plānotais maksimālais grants: EUR 4 030 690.00 jeb 50% no kopējām attiecināmajām Projekta izmaksām. Projekts tiks īstenots 30 mēnešus no 01.01.2023 līdz 30.06.2025.

 

Publicēts: 31.12.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde

 

2023. gada 5. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008) iesniegtos 9 nozares un starpnozaru pētniecības projektus, no kuriem 7 pētniecības projekti tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 2 pētniecības projekti zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

 

SIA “TET” sadarbībā ar AS “Idea Bits Latvia” un SIA “Electrify” 01.11.2023. ir uzsākusi pētniecības projekta Nr.1.4 “Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde atjaunojamo resursu izmantošanas maksimizēšanai un izmaksu ziņā optimāla patēriņa nodrošināšanai” īstenošanu IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izstrādāt uz biroja ēkām attiecināmu elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājumu atvērtas, lielo datu vadītas un kombinētā edge-cloud vidē bāzētas platformas veidā, kas būtu savietojama ar ēkas lokālajām sistēmām un ārējiem datu avotiem, un spētu nodrošināt lielajos datos balstītu prognozi elektroenerģijas patēriņam un atjaunojamo energoresursu pieejamībai, kā arī nodrošināt patēriņa optimālu adaptēšanu aktuālajai biržas cenai, tādā veidā maksimizējot atjaunīgo resursu izmantošanu un minimizējot elektroenerģijas izmaksas ar optimālu elektroenerģijas balansēšanu.

 

Projekta īstenošanas rezultātā izstrādātais elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājums būs orientēts uz biroja ēkas galveno energo patērētāju (HVAC, apgaismojums) viedo pārvaldību, kā arī ietvers patēriņa optimālu adaptēšanu aktuālajai Nord Pool biržas cenai, kā arī maksimizēs saules paneļu saražotās enerģijas izmantošanu. Kā eksperimnetālā vide kalpos SIA “Tet” biroja ēka, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 103, kā arī esošās ēkas lokālās sistēmas. Projekta īstenošanas laikā tiks izmantotas AS ”Idea Bits Latvia” zināšanas un kompetence viedā apgaismojuma sistēmu un to integrācijas jomā, Projekta partnera SIA “Electrify” zināšanas par elektromobiļu uzlādes stacijām, kā potenciāli balansējamo elektroenerģijas patērētāju biroju ēkās, kā arī SIA Tet pieredze dalītā vidē bāzētu platformu izstrādes jomā.

 

Projekta galvenās plānotās aktivitātes:

 

risinājuma prasību definēšana un arhitektūras izstrāde;

datu ievākšanas infrastruktūras ierīkošana un vēsturisko datu uzkrāšana;

risinājuma prognozējošo un optimizācijas modeļu izstrāde;

platformas implementācija;

platformas validācija reālās darbības vidē.

 

Projekta plānotie rezultāti:

 

2 oriģināli zinātniskie raksti un prezentācijas starptautiskajās konferencēs;

1 platformas prasību un projektējuma pārskats;

1 pārskats par datu ievākšanas infrastruktūru;

1 mašīnmācības un optimizācijas modeļu kopa;

1 mašīnmācības un optimizācijas modeļu izstrādes pārskats;

1 platformas pirmkods;

1 platformas mērogošanas stratēģija;

1 platformas validācijas pārskats;

1 platformas prototips.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 573 991,89 EUR, plānotais atbalsts 299 626,99 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 19 mēneši no 01.11.2023. līdz 31.05.2025.

 

Publicēts: 02.11.2023.

 

Eiropas Savienības līdzfinansējuma logo

 


Informācija par periodu:
01.07.2023. - 30.09.2023.

 

Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā

 

Turpinās Projekta "Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā" (Projekta nosaukums angliski “Development of experimental quantum communication infrastructure in Latvia”,Projekta numurs:101091559, Projekta akronīms: LATQN Call: DIGITAL-2021-QCI-01) īstenošana.

 

Laika posmā no 01.07.2023. līdz 30.09.2023. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

projekta mājas lapā ir ievietota 3.ziņa;

turpinās darbi, kas ir saistīti ar funkcionālo prasību un programmatūras arhitektūras izstrādi, kas ir nepieciešama, lai uzsāktu kvantisko atslēgu sadales (QKD tīkla mugurkaula testēšanas platformas) izveidošanas fāzi. Paredzams, ka darbi tiks pabeigti oktobra mēnesī;

turpinās darbi, kas ir saistīti ar prasību identificēšanu un testa scenāriju definēšanu veselības sektora vajadzībām. Paredzams, ka darbi tiks pabeigti oktobra mēnesī;

daļa no partneriem ir noslēgusi iepirkuma procedūras par kvantu tehnoloģiju iekārtu piegādi. Paredzams, ka process pilnībā tiks noslēgts gada pēdējā ceturksnī;

ir sagatavots un nosūtīts potenciālo līguma grozījumu drafts, ar kuru tiek salāgota aktuālā projekta gaita, personāls un budžeta sadalījums.

 

Projekta koordinators:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”.

 

Projekta partneri/benificiāri:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “ELEKTRONISKIE SAKARI”;

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “TET”;

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS.

 

Kopējās attiecināmās Projekta izmaksas: EUR 8 061 380,00. Plānotais maksimālais grants: EUR 4 030 690.00 jeb 50% no kopējām attiecināmajām Projekta izmaksām. Projekts tiks īstenots 30 mēnešus no 01.01.2023 līdz 30.06.2025.

 

Publicēts: 01.10.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Informācija par periodu:
01.04.2023. - 30.06.2023.

 

Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā

 

Turpinās Projekta "Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā" (Projekta nosaukums angliski “Development of experimental quantum communication infrastructure in Latvia”,Projekta numurs:101091559, Projekta akronīms: LATQN Call: DIGITAL-2021-QCI-01) īstenošana.

 

Laika posmā no 01.04.2023. līdz 30.06.2023. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

notikusi Projekta uzraudzības padomes pusgada sanāksme, kurā piedalījās visi Projekta partneri, un kurā tika izrunāti jautājumi, kas attiecās uz Projekta aktivitātēm un nodevumiem, publicitāti un rezultātu izplatīšanu, iepirkumiem un to statusu, budžetu un to apguvi, kā arī projekta riskiem un to menedžmentu;

projekta koordinators ir piedalījies EuroQCI kārtējā pasākumā Briselē, pieredzes apmaiņai ar citu projektu pārstāvjiem;

projekta mājas lapa, kā arī ievietota 2.ziņa;

ir noslēgts Projekta ietvaros paredzamo iegādājamo kvantu tehnoloģiju iekārtu tehniskās specifikācijas izstrādes process, kā arī uzsākts iepirkumu process;

ir pabeigta kvantu optiskās infrastruktūras iespējamo kvalifikācijas parametru un testu metodoloģijas izstrāde;

ir pabeigta izplatīšanas un izmantošanas plāna izstrāde.

 

Projekta koordinators:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”.

 

Projekta partneri/benificiāri:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “ELEKTRONISKIE SAKARI”;

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “TET”;

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS.

 

Kopējās attiecināmās Projekta izmaksas: EUR 8 061 380,00. Plānotais maksimālais grants: EUR 4 030 690.00 jeb 50% no kopējām attiecināmajām Projekta izmaksām. Projekts tiks īstenots 30 mēnešus no 01.01.2023 līdz 30.06.2025.

 

Publicēts: 01.07.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Informācija par periodu:
01.01.2023. — 31.03.2023.

 

Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā

 

Ir uzsākta un turpinās Projekta "Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā" (Projekta nosaukums angliski “Development of experimental quantum communication infrastructure in Latvia”. Projekta numurs: 101091559. Projekta akronīms: LATQN Call: DIGITAL-2021-QCI-01) īstenošana.

 

Laika posmā no 01.01.2023. līdz 31.03.2023. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

notikusi Projekta uzraudzības padomes atvēršanas sanāksme, kurā piedalījās visi Projekta partneri, un kurā tika izrunāti jautājumi, kas attiecās uz Projekta īstenošanas detalizētu plānu, termiņiem, zinātnisko izstrādi, publicitāti, darbu sadalījumu un atbildībām, kā arī savstarpējās komunikācijas līdzekļiem;

projekta koordinators ir piedalījies EuroQCI atvēršanas pasākumā Briselē, kurā tikās ar citu projektu pārstāvjiem, kā arī prezentēja savu Projektu;

ir izveidota Projekta mājas lapa, kā arī ievietota 1.ziņa (www.latqn.eu);

ir uzsākts un turpinās Projekta ietvaros paredzamo iegādājamo kvantu tehnoloģiju iekārtu tehniskās specifikācijas izstrādes process, kā arī tiek veikti priekšdarbi iepirkuma nolikumu sagatavošanai;

ir uzsākts un turpinās kvantu optiskās infrastruktūras iespējamo kvalifikācijas parametru un testu metodoloģijas izstrāde, ko ir paredzēts pabeigt līdz 30.06.2023.;

ir uzsākts un turpinās izplatīšanas un izmantošanas plāna izstrāde, ko ir paredzēts pabeigt līdz 30.06.2023.

 

Projekta koordinators:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”.

 

Projekta partneri/benificiāri:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “ELEKTRONISKIE SAKARI”;

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “TET”;

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS.

 

Kopējās attiecināmās Projekta izmaksas: EUR 8 061 380,00. Plānotais maksimālais grants: EUR 4 030 690.00 jeb 50% no kopējām attiecināmajām Projekta izmaksām. Projekts tiks īstenots 30 mēnešus no 01.01.2023 līdz 30.06.2025.

 

Publicēts: 31.03.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Informācija par periodu:
01.01.2023. — 28.02.2023.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

 

SIA “Tet” un sadarbības partneris SIA “ETAGO network” ir sekmīgi pabeiguši Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.

 

Laika periodā no 01.01.2023. līdz 28.02.2023. ir noslēgtas šādas aktivitātes:

 

on off + baterijas tehnoloģijas iekārtu izstrāde;

divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas izstrāde;

vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem;

zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kas tika nodrošināta ar publikācijām, konferencēm un tehnoloģisko tiesību nostiprināšanu zinātības formā uzņēmuma iekšienē;

sabiedrības informēšanas pasākumi.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 405 019.84 € no tām ERAF atbalsts 245 887.54 €.

 

Projekta īstenošana ir pabeigta ar 2023. gada 28. februārī.

 

Publicēts: 14.03.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.10.2022. — 31.12.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA “Tet” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 " Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

 

Veiktās aktivitātes periodā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā ietvaros tiek izstrādāti “On off +” baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti — Projekta sadarbības partneris SIA “ETAGO network”;

Ttrpinās Projekta 5.aktivitāte “Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 28. februārim.

 

Publicēts: 14.01.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.07.2022. — 30.09.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA “Tet” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 " Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

 

Veiktās aktivitātes periodā no 01.07.2022. līdz 30.09.2022.:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā ietvaros tiek izstrādāti “On off +” baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti — Projekta sadarbības partneris SIA “ETAGO network”;

turpinās Projekta 5.aktivitāte “Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. oktobrim.

 

Publicēts: 14.10.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.04.2022. — 30.06.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA “Tet” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 " Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

 

Veiktās aktivitātes periodā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022.:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā ietvaros tiek izstrādāti “On off +” baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti — Projekta sadarbības partneris SIA “ETAGO network”;

turpinās Projekta 5.aktivitāte “Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022.gada 31.jūlijam.

 

Publicēts: 14.07.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.04.2022. — 30.06.2022.

 

Projekta nosaukums:
“Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)”

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:
1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

30.06.2022. noslēgts projekta īstenošanas aktīvais periods;

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu datu analīzi un salīdzināšanas iespējas ar iepriekš gūtajiem rezultātiem, sadarbībā ar projekta vadošo partneri RTU, nolemts turpināt atsevišķu aktivitāšu īstenošanu līdz 15.12.2022.

 

Publicēts: 09.07.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.01.2022.—30.03.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

 

2020. gada 9. jūlijā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA ETAGO network.

 

Laika periodā no 01.01.2022. līdz 30.03.2022. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes "PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana", kā ietvaros tiek izstrādāti "On off +" baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti – projekta sadarbības partneris SIA ETAGO network;

ir uzsākta un turpinās projekta 5. aktivitāte "Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem".

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 € no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. jūlijam.

 

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" noslēgums

 

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 līdz 2022. gada 30. jūnijam īstenoja projektu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs".

 

Projektā 2022. gada otrajā ceturksnī pabeigta septiņu pētījumu īstenošana un līdz ar to tiek pabeigts projekts kopumā. Sagatavots un iesniegts divpadsmitais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Kompetences centra valdes locekļi devušies uz starptautisku konferenci Londonā starptautiskās sadarbības veicināšanai un zināšanu pārnesei.

 

SIA Tilde, SIA 4. vara, Valsts SIA Latvijas Televīzija un SIA Helio Media pētījums Nr. 2.9 "Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana". Pētījumā izveidots risinājums, kas ļaus ievērojami samazināt ar video satura subtitru sagatavošanu, tulkošanu un ievietošanu saistītās izmaksas un laika ieguldījumu, kā arī būtiski paplašinās Latvijā radītā video oriģinālsatura eksporta iespējas, nodrošinot latviešu valodā veidotu videomateriālu subtitru automatizētu sagatavošanu angļu un krievu valodās. Jaunais risinājums nodrošinās oriģinālsatura pieejamību dažādām sabiedrības grupām – cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, iebraucējiem un valsts iedzīvotājiem, kas slikti pārvalda latviešu valodu, kā arī ikvienam videosatura patērētājam, kas izvēlas lasīt tekstu, nevis klausīties audio.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

09.04.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.01.2022. – 31.03.2022.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Projektā saņemts pozitīvs un augsti novērtēts vidusposma zinātniskās atskaites ekspertu novērtējums.

ir uzsākta un turpinās projekta 5. aktivitāte "Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem".

 

Veikti darbi aktivitāšu 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums,datu apjoms, u.c.)" un 4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze" ietvaros – sagatavoti nepieciešamie sensori darbam pilotvietās, analizēti pirmie pilotvietu dati, uzsākta signālu stiprumu izpēte, parametru analīze u.c.

 

Publicēts:09.04.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.10.2021.—31.12.2021

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

 

2020. gada 9. jūlijā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA ETAGO network.

 

Laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021 ir veiktas šādas aktivitātes:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes "PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana", kā ietvaros tiek izstrādāti "On off +" baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti – Projekta sadarbības partneris SIA ETAGO network;

ir noslēgta projekta 4. aktivitāte "Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde", kuras ietvaros ir izveidots mašīnmācības modeļa prototips.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 €, no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. aprīlim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā::
01.10.2021.—31.12.2021

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Sadarbībā ar projekta vadošo partneri RTU, periodā sagatavota un iesniegta projekta vidusposma zinātniskā atskaite, kā arī sagatavota apvienota atskaite par darbības Nr. 1."Sistēmas arhitektūras izveide un eksperimentu plānošana" ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

 

Lai noslēgtu pētījumu, turpināts darbs aktivitātes Nr.3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta" ietvaros, uzsākts darbs pie šīs aktivitātes noslēguma atskaites, apkopoti pētījuma ietvaros iegūtie dati, veikti mērījumi. Darbības 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums, datu apjoms, u.c.)" ietvaros veikti testi pilotvietu tuvumā, iegūti pirmie dati. Turpmāk plānots pabeigt uzstādīšanu pilotvietās un turpināt detalizētu izpēti signālu stiprumiem, datu apmaiņai u.c. parametru analīzei.

 

Publicēts:09.01.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2022. gada pirmajā ceturksnī

 

Projekta nosaukums: IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs".

 

SIA Tilde, SIA 4. vara, Valsts SIA Latvijas Televīzija un SIA Helio Media pētījums Nr. 2.9 "Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana" uzsākts 2021. gada jūlijā. 2022. gada pirmajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādnes "Daudzvalodu subtitrēšanas sistēmas prototips" aktivitāte, turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu "Runas atpazīšanas modelēšana subtitrēšanai" un "Subtitru mašīntulkošana" īstenošana un eksperimentālās izstrādes aktivitātes "Subtitrēšanas sistēmas integrācijas prototips" īstenošana.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2021. gada ceturtajā ceturksnī

 

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs".

 

Projektā 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta piecu pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts desmitais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti.

 

SIA Tilde, SIA 4. vara, Valsts SIA Latvijas Televīzija un SIA Helio Media pētījums Nr. 2.9 "Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana" uzsākts 2021. gada jūlijā. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu "Runas atpazīšanas modelēšana subtitrēšanai" un "Subtitru mašīntulkošana" īstenošana un eksperimentālās izstrādes aktivitāšu "Daudzvalodu subtitrēšanas sistēmas prototips", "Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas prototips", "Subtitrēšanas sistēmas integrācijas prototips" īstenošana.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.07.2021.- 30.09.2021.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

2020.gada 09.jūlijā SIA "Tet" ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA "ETAGO network".

 

Laika periodā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

turpinās darbības pie Projekta 3. aktivitātes "PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana", kā ietvaros tiek izstrādāti "On off +" baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti – Projekta sadarbības partneris SIA "ETAGO network";

turpinās darbības pie Projekta 4. aktivitātes "Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde", kuras ietvaros tiks izveidots mašīnmācības modeļa prototips.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 € no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 30. aprīlis.

 

Publicēts: 30.09.2021.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:
01.07.2021.- 30.09.2021.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Periodā veikts darbs pie aktivitātes 3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piem. Sigulda, Bauska, Jelgava)" – ar Bauskas pašvaldību panākta mutiska vienošanās un uzsākti sagatavošanas darbi sensoru un pārējās nepieciešamās infrastruktūras uzstādīšanai uz ceļa A7 posma un papildus vēl 2 vietās gaismekļiem. Izvēlētie posmi ir atbilstoši vidējas pilsētas intensitātei, turklāt ar tranzīta plūsmu.

 

Turpināts darbs pie darbībām 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums,datu apjoms, u.c.)" un 4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze".

 

Publicēts: 09.10.2021.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Informācija par periodu:
01.04.2021.- 30.06.2021.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

2020. gada 09. jūlijā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA "ETAGO network".

 

Laika periodā no 01.04.2021. – 30.06.2021. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

pilnībā noslēgta Projekta 2. aktivitāte "PP vadības sistēmas arhitektūras projektēšana" kā rezultātā atbilstoši tehnoloģisko risinājumu izvērtējamam, ir uzprojektēta mērogojama un modulāra vadības sistēmas arhitektūra, kas ietvers datu savākšanas, glabāšanas, vizualizēšanas un analīzes mezglus;;

Ir uzsākta un turpinās darbības pie Projekta 3. aktivitātes "PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana", kā arī 4. aktivitātes "Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde".

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 € no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666,84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. aprīlis.

 

Publicēts: 30.06.2021.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:
01.04.2021. – 30.06.2021.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Sadarbībā ar projekta vadošo partneri RTU noslēgts darbs pie aktivitātēm Nr.2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" un Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā". Aktivitāšu ietvaros veikta pilotvietām nepieciešamo LoRa IoT sensoru analīze, testi, nodrošināta visu sensoru prototipu pārbaude pilnas funkcionalitātes darbībai LoRa tīklā u.c. Uzsākts darbs pie aktivitāšu zinātnisko atskaišu sagatavošanas.

 

Publicēts: 09.07.2021.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:
01.04.2021. – 30.06.2021.

 

Projekta nosaukums: Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)

 

SIA Tet ir sekmīgi pabeigusi Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/003 "Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)" īstenošanu.

 

Laika periodā 01.04.2021.—30.06.2021. ir noslēgtas šādas aktivitātes:

 

IT infrastruktūras prognozējošo uzturēšanas modeļu izstrāde, kad, balstoties uz apkopotajiem datiem un izmantojot mašīnmācīšanās metodes ir izstrādāti 2 algoritmi;
DIPIM implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem kā rezultātā ir izstrādāts un ar mākslīgā intelekta iesaisti testēts risinājuma/tehnoloģijas prototips;
Zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kas tika nodrošināta ar publikācijām, konferencēm un tehnoloģisko tiesību nostiprināšanu zinātības formā uzņēmuma iekšienē;
Sabiedrības informēšanas pasākumi.

 

Projekta kopējās izmaksas: 236 688,04 € no tām plānotais ERAF atbalsts 103 202,12 €. Projekta īstenošana ir pabeigta ar 2021. gada 30. jūniju.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:
01.01.2021. – 31.03.2021.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Periodā sniegts konsultatīvais atbalsts projekta sadarbības partneriem, lai veiksmīgi noslēgtu projekta darbību Nr.2.2. "PIR tuvas darbības kustības sensors".
Intensīvāks darbs uzsākts darbības Nr.3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piem. Sigulda, Bauska, Jelgava)" ietvaros – uzrunātas vairākas pašvaldības, kurās bez tehniskām problēmām būtu iespējams izveidot pilotvietas pētījuma veikšanai. Savukārt, darbības Nr. 4.2. "Radara kustības sensora testa datu analīze" ietvaros ir uzstādīta logera tipa ierīce ar radara tipa sensoru, iegūti pirmie dati, kas izmantoti publikācijas sagatavošanā un datu analīzē.

 

Publicēts: 09.04.2021.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:
01.10.2020. – 31.12.2020.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Periodā sniegts konsultatīvais atbalsts projekta sadarbības partneriem, lai veiksmīgi noslēgtu projekta darbību Nr.2.1. "Radara kustības sensors".
Aktivitātes Nr. 2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" ietvaros izvēlēts LoRa tīklā funkcionējošs klimata parametru sensors CO2 Node, kas paredzēts āra apstākļiem. Savukārt darbības Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā" ietvaros TET tīklam ir izvēlēta LoRa vārteja (gataway) MultiConnect, pārbaudīta tā konfigurējamība, pārvaldāmība un mērogojamība un tiek veikta pārbaude ar citām sakaru vārtejām vai LoRa IoT ierīcēm (gaismekļa kontrolleri, sensori, u.c.). Darbības 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums,datu apjoms, u.c.)" ietvaros secināts, ka izvēlētajām pilotvietām ir pietiekams tīkla pārklājums nepieciešamo datu pārraidei, kas ļaus veiksmīgi turpināt citas plānotās aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai.

 

Publicēts: 09.01.2021.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)

 

SIA Tet turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/003 "Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)" īstenošanu.

 

Dotajā brīdī ir pabeigtas 2 no Projekta aktivitātēm. Ir pabeigta DIPIM izmantojamo pārraudzības metožu atlase un iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana, kā arī noslēgta risinājuma IT arhitektūras projektēšana. Ir uzsāktas un turpinātas aktivitātes, kas ir saistītas ar IT infrastruktūras topoloģijas modeļu apstrādi un analīzes algoritmu izstrādi, kā arī prognozējošās uzturēšanas modeļu izstrādi.

 

Projekta kopējās izmaksas: 236 688,04 €, no tām plānotais ERAF atbalsts 103 202,12 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada 30. jūnijam.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA Tet sadarbībā ar SIA ETAGO network turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī".

 

Šobrīd notiek pētniecības darbības, kas ir vērstas uz pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu un risinājumu atbalstošo jauno iekārtu (on off + baterija, divvirziena V2G elektromobīļu uzlādes iekārta) prasību definēšanu.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 €, no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. aprīlim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA Tet sadarbībā ar SIA ETAGO network turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī".

 

Šobrīd ir noslēgta Projekta 1. aktivitāte, kas attiecās uz pieprasījuma- piedāvājuma risinājumu veidojošo elementu iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu un kā rezultātā ir sagatavots izvērtēšanas pārskats, jaunu iekārtu prasību apraksti, kā arī pilnībā pabeigta lietotāju profilu atlase, datu ievākšanas avotu identifikācija un nepieciešamā aprīkojuma atlase. Ir uzsākts darbs pie Projekta 2. aktivitātes "Pieprasījuma piedāvājuma vadības sistēmas arhitektūras projektēšana", ko ir plānots pabeigt 2021. gada martā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 €, no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. aprīlim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)

 

SIA Tet turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/003 "Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)" īstenošanu.

 

Dotajā brīdī ir uzsāktas aktivitātes, kas ir saistītas ar DIPIM izmantojamo pārraudzības metožu atlasi un iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu, kā arī DIPIM arhitektūras projektēšanu. Minētās aktivitātes ir plānots pabeigt 2020. gada decembrī.

 

Projekta kopējās izmaksas: 236 688,04 € no tām plānotais ERAF atbalsts 103 202,12 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada 30. jūnijam.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:

 

01.07.2020. – 30.09.2020.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Aktivitātēm Nr. 2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" ietvaros ir identificēti pirmie varianti no tirgū pieejamiem risinājumiem, kas savietojami ar LoRa tīklu un izmantojami ielu apgaismojuma sistēmās. Tiek risināta sensoru nepieciešamā skaita noteikšana un to iegāde. Savukārt darbības Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā" ietvaros ir izveidots datu apmaiņas protokols un interfeiss starp sensoriem un gaismekļa kontrolleri, turpinās darbs pie datu pārraides no gaismekļa uz segmenta kontrolleri un datu iegūšanu/apstrādi apgaismojuma vadības programmatūras datubāzē.
Apgrūtināta ir darbības Nr. 3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piemēram, Sigulda, Bauska, Jelgava)" īstenošana, jo nav saņemti galīgie saskaņojumi no pašvaldībām un to apgaismojuma sistēmu apsaimniekotājiem. Ir noteikti vairāki pilotvietu pretendenti.
Tiek turpināts darbs pie aktivitātēm Nr. 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums, datu apjoms, u.c.)" un Nr. 4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze".

 

Publicēts: 09.10.2020.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:

 

01.07.2020. – 30.09.2020.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

periodā uzsākts darbs pie jaunām aktivitātēm: Aktivitātēm Nr. 2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" ietvaros ir identificēti pirmie varianti no tirgū pieejamiem risinājumiem, kas savietojami ar LoRa tīklu un izmantojami ielu apgaismojuma sistēmās. Tiek risināta sensoru nepieciešamā skaita noteikšana un to iegāde. Savukārt darbības Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā" ietvaros ir izveidots datu apmaiņas protokols un interfeiss starp sensoriem un gaismekļa kontrolleri, turpinās darbs pie datu pārraides no gaismekļa uz segmenta kontrolleri un datu iegūšanu/apstrādi apgaismojuma vadības programmatūras datubāzē.
Apgrūtināta ir darbības Nr. 3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piem. Sigulda, Bauska, Jelgava)" īstenošana, jo nav saņemti galīgie saskaņojumi no pašvaldībām un to apgaismojuma sistēmu apsaimniekotājiem. Ir noteikti vairāki pilotvietu pretendenti.
Tiek turpināts darbs pie aktivitātēm Nr. 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums, datu apjoms, u.c.)" un Nr. 4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:

 

01.07.2020. – 30.09.2020.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

Aktivitātēm Nr. 2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" ietvaros ir identificēti pirmie varianti no tirgū pieejamiem risinājumiem, kas savietojami ar LoRa tīklu un izmantojami ielu apgaismojuma sistēmās. Tiek risināta sensoru nepieciešamā skaita noteikšana un to iegāde. Savukārt darbības Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā" ietvaros ir izveidots datu apmaiņas protokols un interfeiss starp sensoriem un gaismekļa kontrolleri, turpinās darbs pie datu pārraides no gaismekļa uz segmenta kontrolleri un datu iegūšanu/apstrādi apgaismojuma vadības programmatūras datubāzē.
Apgrūtināta ir darbības Nr. 3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piem. Sigulda, Bauska, Jelgava)" īstenošana, jo nav saņemti galīgie saskaņojumi no pašvaldībām un to apgaismojuma sistēmu apsaimniekotājiem. Ir noteikti vairāki pilotvietu pretendenti. Tiek turpināts darbs pie aktivitātēm Nr. 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums, datu apjoms, u.c.)" un Nr. 4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:

 

01.04.2020. – 30.06.2020.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

periodā uzsākts darbs pie jaunām aktivitātēm:

 

3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piemēram, Sigulda, Bauska, Jelgava)" – darbības ietvaros tika izvērtēta tipveida ielu infrastruktūra ar vidējai pilsētai atbilstošu satiksmes intensitāti, krustojumiem, salīdzinoši zemu sabiedriskā transporta un gājēju plūsmu, apstādījumiem, u.c. Uzsāktas sarunas ar pašvaldībām, lai vienotos par nepieciešamo datu ieguvi projekta ietvaros. Kopumā tiek paredzēts, ka darbības īstenošana varētu būt apgrūtināta dēļ esošās epidemioloģiskās situācijas valstī.
4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums,datu apjoms, u.c.)" – veikta LoRa tīkla kvalitātes parametru izpēte potenciālajās testēšanas vietās.
4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze" – darbības ietvaros uzsākta pieejamās informācijas izpēte par LoRa sensoriem, to būtiskākajām niansēm, lai rastu projekta vajadzībām precīzāko risinājumu.
Turpināts darbs pie aktivitātēm Nr. 2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" un Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā".

 

Publicēts: 09.07.2020.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:

 

01.04.2020. – 30.06.2020.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

periodā uzsākts darbs pie jaunām aktivitātēm: 3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piem. Sigulda, Bauska, Jelgava)" - darbības ietvaros tika izvērtēta tipveida ielu infrastruktūra ar vidējai pilsētai atbilstošu satiksmes intensitāti, krustojumiem, salīdzinoši zemu sabiedriskā transporta un gājēju plūsmu, apstādījumiem, u.c. Uzsāktas sarunas ar pašvaldībām, lai vienotos par nepieciešamo datu ieguvi projekta ietvaros. Kopumā tiek paredzēts, ka darbības īstenošana varētu būt apgrūtināta dēļ esošās epidemioloģiskās situācijas valstī. 4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums,datu apjoms, u.c.)" - veikta LoRa tīkla kvalitātes parametru izpēte potenciālajās testēšanas vietās. 4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze" - darbības ietvaros uzsākta pieejamās informācijas izpēte par LoRa sensoriem, to būtiskākajām niansēm, lai rastu projekta vajadzībām precīzāko risinājumu.
Turpināts darbs pie aktivitātēm Nr. 2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" un Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto periodā:

 

01.04.2020. – 30.06.2020.

 

Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā: periodā uzsākts darbs pie jaunām aktivitātēm:

 

3.2. "Vidējas pilsētas tipa pilotvieta (piem. Sigulda, Bauska, Jelgava)" - darbības ietvaros tika izvērtēta tipveida ielu infrastruktūra ar vidējai pilsētai atbilstošu satiksmes intensitāti, krustojumiem, salīdzinoši zemu sabiedriskā transporta un gājēju plūsmu, apstādījumiem, u.c. Uzsāktas sarunas ar pašvaldībām, lai vienotos par nepieciešamo datu ieguvi projekta ietvaros. Kopumā tiek paredzēts, ka darbības īstenošana varētu būt apgrūtināta dēļ esošās epidemioloģiskās situācijas valstī.
4.1. "LoRa tīkla kvalitātes datu analīze (signālu stiprība, ātrums,datu apjoms, u.c.)" - veikta LoRa tīkla kvalitātes parametru izpēte potenciālajās testēšanas vietās.
4.5. "Pārējo LoRa sensoru datu analīze" - darbības ietvaros uzsākta pieejamās informācijas izpēte par LoRa sensoriem, to būtiskākajām niansēm, lai rastu projekta vajadzībām precīzāko risinājumu.
Turpināts darbs pie aktivitātēm Nr. 2.4. "Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" un Nr. 2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

2020. gada 9. jūlijā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA ETAGO network.

 

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz pieprasījuma piedāvājuma (PP) risinājumu uzlabošanu dažāda profila lietotājiem (mājsaimniecībām, uzņēmumiem), izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu PP vadības sistēmu, kas nodrošinās precīzākos elektroenerģijas patēriņa analīzes un paredzēšanas risinājumus, elektroenerģijas balancēšanas risinājumus pārvades tīklu un pieslēguma līmenī, kā arī nodrošinās projekta gaitā izstrādāto PP nodrošinošo iekārtu (on off iekārta kombinācijā ar enerģijas uzkrāšanas iekārtu; divvirziena elektromobiļu uzlādes iekārta) vadību visoptimālākajā režīmā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603464,65 € no tām plānotais ERAF atbalsts 328666,84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30.aprīlis.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)

 

2020. gada 2. septembrī SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/003. Līgums ir noslēgts par Projekta "Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM)" īstenošanu.

 

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz dinamiski mainīgas IT infrastruktūras monitoringa un uzturēšanas iespēju uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu integrētu monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājumu, kas nodrošinātu pilna apmēra proaktīvu infrastruktūras monitoringu, vienlaicīgi veicot to raksturojošo datu uzkrāšanu un analīzi, kā arī paredzot nākotnē iespējamo incidentu iestāšanos.

 

Projekta kopējās izmaksas: 236688,04 € no tām plānotais ERAF atbalsts 103202,12 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada 30. jūnijam.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto projektā "Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)" periodā: 01.01.2020. – 31.03.2020.

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā: periodā turpināts darbs pie aktivitātēm:

 

2.4. ""Meteo datu, u.c. LoRa sensoru izvēle pielietojumam ielu infrastruktūrā" - vērtēti tirgū pieejamie risinājumi, kas savietojami ar LoRa tīklu. Papildus tam meklēti risinājumi temperatūras, CO2 sensoru pievienošanai kādam no kustības sensoru blokiem (vadības ierīcei) vai gaismekļa kontrollerim. Atbilstoši izpētes rezultātiem, tiks piemērots pilotvietām visatbilstošākais risinājums.
2.5. "Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā" - tika analizētas funkcionalitātes uzlabošanas un datu savstarpējās migrācijas iespējas (t.sk. datu apmaiņas protokols un interfeiss) starp sensoriem un gaismekļa kontrolleri un attiecīgi tālāk ar segmenta kontrolleri un apgaismojuma vadības programmatūru.
Tiek plānoti darbi pilotvietu iekārtošanas aktivitāšu ietvaros.

 

Publicēts: 09.04.2020.

 

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto projektā "Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)" periodā: 01.10.2019. – 31.12.2019.

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā: Periodā, sadarbībā ar SIA Citintelly un RTU, norisinājās darbs pie 1.4. darbības "Pilotvietu (ielu un rajonu) izvēle un tehnisko dokumentu sagatavošana". Tika apzinātas vairākas iespējamās politvietas testu veikšanai - Rīgā kopumā noteikts trīs ielas, tāpat politvietas izvēlētas Madonā, Daugavpilī un Saulkrastu pilsētā. Uzrunātās pašvaldības ir izteikušas atbalstu un interesi par SAVAS projekta testēšanas rezultātiem, tomēr uzsākt testu veikšanu nav iespējams tik ātri kā plānots, jo uzsāktie ielu gaismekļu modernizēšanas darbi daudzviet ir sagatavošanas posmos un darbu veikšana tiek pat pagarināta, kas ierobežo sensoru uzstādīšanas iespējas.

 

Balstoties uz izpētes datiem, sagatavota plašāka atskaite par 1.4. aktivitātes rezultātiem.

 

Publicēts: 09.01.2020.

 

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2019.gada 19.martā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/18/A/127. Līgums ir noslēgts par Projekta "Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde" īstenošanu.

 

Projektā tika veiktas pētniecības darbības attiecībā uz tiešsaistes TV reklāmu un auditorijas analītikas iespēju uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu multifaktorālu TV monitoringa datu analīzes sistēmas prototipu, kas ir izmantojams precīzākos reāllaika TV skaitītāju profilēšanas un responsīvās reklāmas tārgetēšanas risinājumu attīstīšanai.

 

Projekta īstenošana ir sekmīgi pabeigta 2020. gada 31. martā.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2019. gada 19. martā SIA Lattelecom ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/18/A/127. Līgums ir noslēgts par Projekta "Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde" īstenošanu.

 

Uz doto brīdi ir sagatavots apraksts, kurā ir atspoguļota aktuālā stāvokļa detalizēta analīze adekvātu pieeju tālākai atlasei, kā arī uzsākts darbs pie multifaktulāras TV datu analīzes sistēmas metodoloģijas izstrādes.

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 01. oktobrim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes 2020. gada pirmajā ceturksnī

 

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs".

 

Projektā 2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. No 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti, ko iesniedza SIA ABC Software ar SEB bankas atbalstu, SIA WeAreDots un sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski tehniskā firma "Lāsma" ar SIA Altas IT atbalstu, SIA Dati Group, kā arī iesniegts apstiprināšanai viens jauns projekta pieteikums, ko iesniedza SIA Captomatic.

 

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 

SIA ZZ dats pētījums Nr. 1.1 "Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei" uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz 2020. gada pirmajam ceturksnim pabeigtas divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un uzsākta trešā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte "Analītiska e-pārvaldei piemērota datu noliktavas projektēšanas ietvara izstrāde"; janvārī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Analītiskas e-pārvaldes datu noliktavas projektējums iedzīvotāju karšu datu apstrādei un analīzei".
AS RIX technologies pētījums Nr. 1.2 Lietotāju atbalsta viedais asistents uzsākts 2019. gada septembrī; 2020. gada februārī pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte "Viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze" un tiek turpināts īstenot otro aktivitāti "Lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide".
SIA Mobilly pētījums Nr. 1.3 "Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana" uzsākts 2019. gada jūlijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināts īstenot iepriekšējā gadā uzsākto rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes aktivitāti "Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija".
SIA Baltijas Datoru akadēmija un SIA T2T pētījums Nr. 1.4 "Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde" uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, tiek turpināta 2. aktivitāte "PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide" un ir uzsākta 3. aktivitāte "Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai", kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte "PPR prototipa izveide".
SIA Datorzinību centrs un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 "Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai" uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – "Pētniecības atbalsta modeļa izveide" un "Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide".
SIA DIVI grupa un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 "Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos" uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu – "Laiksakritīgas izpildes modelēšana" un "Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi" – īstenošana, kā arī uzsākta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte "Prototipa izstrāde".
SIA DIVI grupa un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 "Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai" uzsākts 2019. gada jūnijā. 2019. gada decembrī pabeigta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte "Zinātniskās bāzes izveide", 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās otrā aktivitāte "DSL un algoritmi modeļu bāzētai testēšanai", kā arī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Prototipa izstrāde".
SIA ABC Software pētījums Nr. 1.8 "Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē" uzsākts 2019. gada aprīlī, novembrī pabeigts rūpnieciskais pētījums, 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās decembrī uzsāktās eksperimentālās izstrādes aktivitātes "Netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē" īstenošana.
SIA Lursoft IT un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 "Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai" uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada oktobrī. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās novembrī uzsāktā modeļa izstrāde.
AS RIX technologies starpnozaru pētījums Nr. 1.10 "Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide" uzsākts 2019. gada aprīlī. 2019. gada septembrī pabeigts rūpnieciskais pētījums un 2020. gada februārī ir pabeigta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte "Dokumentu viedās sistematizēšanas procesa prototipa specificēšana un izstrāde". Ir uzsākta pētījuma noslēdzošā aktivitāte – izveidotā modeļa testēšana un aprobācija.
SIA DATI group pētījums Nr. 1.13 "Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi" uzsākts 2020. gada februārī ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti "Literatūras analīze". Skaitļošanas uzdevumu veikšanai izmantotais datu apjoms pastāvīgi pieaug un tā apstrādei ir nepieciešama arvien lielāka jauda, resursi un enerģija. Pētniecības projekta mērķis ir radīt risinājumu kopu, kas atvieglo skaitļošanas uzdevumu optimizāciju un uzlabo to izpildes efektivitāti, tādējādi samazinot nepieciešamo pētniecības centra skaitļošanas infrastruktūras kapacitāti.
SIA WeAreDots pētījums Nr. 2.1 "Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai" uzsākts 2019. gada aprīlī. 2019. gadā pabeigts rūpnieciskais pētījums, pabeigta pirmā eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Personu ilgtermiņa atkārtotās identifikācijas risinājuma aprobācija" un uzsākta otrā – "Personu ilgtermiņa atkārtotās identifikācijas risinājuma aprobācija", kas turpinās 2020. Gada pirmajā ceturksnī.
SIA Tilde pētījums Nr. 2.2 "Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana" uzsākts 2019. gada aprīlī, 2019. gadā pabeigta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte un uzsākts īstenot rūpnieciskā pētījuma otro aktivitāti "Pētījums par terminoloģijas integrācijas metodēm neirontulkošanas sistēmās" un eksperimentālās izstrādes aktivitāti "Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips". 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās abu uzsākto aktivitāšu īstenošana.
SIA Tilde pētījums Nr. 2.3 "Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai" uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un rudenī uzsāktās eksperimentālās izstrādes aktivitātes "Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio" un "Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips".
SIA LETA un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 "Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei" uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās pētījuma rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un septembrī uzsāktā eksperimentālā izstrāde "Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem".
SIA Datorzinību centrs pētījums Nr. 2.5 "E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā" uzsākts 2019. gada maijā. 2019. gadā pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte un uzsākta otrā aktivitāte "Koncepcijas un algoritmu izveide e-mācību objektu migrācijai starp Moodle un Open edX e-mācību sistēmām". 2020. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes īstenošana un uzsākta eksperimentālā izstrāde "E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē".
SIA Tilde un SIA Merhels Revidenti Konsultanti starpnozaru pētījums Nr. 2.6 "Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai" uzsākts 2019. gada maijā. 2019. gadā pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte un uzsāktas divas – "Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai" un "Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai", kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai". 2020. gada pirmajā ceturksnī tiek turpinātas uzsāktās aktivitātes.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma - Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2019. gada 04. oktobrī SIA TET ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Vienošanos par Līguma par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/18/A/127. īstenošanas pagarināšanu līdz 2019.gada beigām.

 

Projektā tiek veiktas pētniecības darbības attiecībā uz tiešsaistes TV reklāmu un auditorijas analītikas iespēju uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu multifaktorālu TV monitoringa datu analīzes sistēmu, kas nodrošinātu precīzākos reāllaika TV skaitītāju profilēšanas un responsīvās reklāmas tārgetēšanas risinājumus.

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 31. decembrim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2019. gada 19. martā SIA Lattelecom ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/18/A/127. Līgums ir noslēgts par Projekta "Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde" īstenošanu.

 

Uz doto brīdi ir sagatavots apraksts, kurā ir atspoguļota aktuālā stāvokļa detalizēta analīze adekvātu pieeju tālākai atlasei, kā arī uzsākts darbs pie multifaktulāras TV datu analīzes sistēmas metodoloģijas izstrādes.

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 01. oktobrim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2019. gada 19. martā SIA Lattelecom ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/18/A/127. Līgums ir noslēgts par Projekta "Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde" īstenošanu.

 

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz tiešsaistes TV reklāmu un auditorijas analītikas iespēju uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu multifaktorālu TV monitoringa datu analīzes sistēmu, kas nodrošinātu precīzākos reāllaika TV skaitītāju profilēšanas un responsīvās reklāmas tārgetēšanas risinājumus

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 01. oktobrim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2018. gada 03. septembrī SIA Lattelecom ir iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta iesniegumu Nr. 1.1.1.1/18/A/127 "Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

 

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz tiešsaistes TV reklāmu un auditorijas analītikas iespēju uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu multifaktorālu TV monitoringa datu analīzes sistēmu, kas nodrošinātu precīzākos reāllaika TV skaitītāju profilēšanas un responsīvās reklāmas tārgetēšanas risinājumus

 

Projekta kopējās izmaksas: 246 635,34 € no tām plānotais ERAF atbalst ir 50% no Projekta attiecināmajām izmaksām 112 817,67 €. Projektu plānots īstenot līdz 2019. gada 01. oktobrim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes 2019. gada nogalē

 

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu"Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs".

 

Projektā 2019. gadā uzsākta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau otrais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināšanai tiek virzīti trīs jauni pieteikumi, ko iesniedza SIA ABC Software ar SEB bankas atbalstu, SIA WeAreDots un SIA zinātniski tehniskā firma Lāsma ar SIA Altas IT atbalstu, SIA Dati Group.

 

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 

SIA ZZ dats pētījums Nr. 1.1 "Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei" uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz oktobrim pabeigtas divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un uzsākta trešā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte "Analītiska e-pārvaldei piemērota datu noliktavas projektēšanas ietvara izstrāde".
AS RIX technologies pētījums Nr. 1.2 "Lietotāju atbalsta viedais asistents" uzsākts 2019. gada septembrī un turpina īstenot divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes: viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze un lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide, no kurām pirmo plānots pabeigt 2020.gada februārī.
SIA Mobilly pētījums Nr. 1.3 "Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana" uzsākts 2019.gada jūlijā. Pētījumā īstenošanai piesaistīti Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes speciālisti, tiek veidota tālākai analīzei nepieciešamā datu kopa. Oktobrī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija".
SIA Baltijas Datoru akadēmija un SIA T2T pētījums Nr. 1.4 "Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde" uzsākts 2019. gada maijā un līdz 2020. gada februārim turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošanu: (1) biznesa prasību definēšana, tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide, (2) PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide.
SIA Datorzinību centrs un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 "Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti: pētniecības atbalsta modeļa izveide, savukārt novembrī uzsākta otra rūpnieciskā pētījuma aktivitāte "Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide".
SIA DIVI grupa un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 "Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - laiksakritīgas izpildes modelēšana savukārt oktobrī uzsākta otra rūpnieciskā pētījuma aktivitāte "Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi".
SIA DIVI grupa un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 "Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai" uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - zinātniskās bāzes izveide, kas pabeigta 2019. gada decembrī, un tālāk turpinās no septembra uzsāktā DSL un algoritmu modeļu bāzētas testēšanas aktivitāte.
SIA ABC Software pētījums Nr. 1.8 "Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē" uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada novembrī, un no decembra uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē".
SIA Lursoft IT un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 "Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada oktobrī, lai no 2019. gada novembra uzsāktu modeļa izstrādi.
AS RIX technologies starpnozaru pētījums Nr. 1.10 "Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide" uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm, kas jau pabeigtas 2019. gada septembrī, kad uzsākta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte "Dokumentu viedās sistematizēšanas procesa prototipa specificēšana un izstrāde".
SIA WeAreDots pētījums Nr. 2.1 "Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai" uzsākts 2019. gada aprīlī, līdz septembrim pabeigtas pirmās aktivitātes un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Personu ilgtermiņa atkārtotās identifikācijas risinājuma aprobācija".
SIA Tilde pētījums Nr. 2.2 "Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana" uzsākts 2019. gada aprīlī, septembrī jau beigusies pirmā aktivitāte un no oktobra tiek īstenota rūpnieciskā pētījuma aktivitāte "Pētījums par terminoloģijas integrācijas metodēm neirontulkošanas sistēmās" un eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips".
SIA Tilde pētījums Nr. 2.3 "Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai" uzsākts 2019. gada aprīlī. Ar 2019. gada jūliju uzsākta otrā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte "Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no sarunu piemēriem", bet no rudens eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips".
SIA LETA un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 "Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei" uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm, savukārt ar septembri uzsākta arī eksperimentālā izstrāde "Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem".
SIA Datorzinību centrs pētījums Nr. 2.5 "E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā" uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, bet no novembra uzsākts papildus darbs pie aktivitātes "Koncepcijas un algoritmu izveide e-mācību objektu migrācijai starp Moodle un Open edX e-mācību sistēmām".
SIA Tilde, SIA Merhels Revidenti Konsultanti un SIA Accounting Latvia starpnozaru pētījums Nr. 2.6 "Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai" uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, bet augusta notiek papildus darbs pie aktivitātes "Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai" un aktivitātes "Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai", bet no oktobra – arī pie eksperimentālās izstrādes aktivitātes "Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai".

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto projektā "Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)" periodā: 01.0.2019. – 30.09.2019.

 

Projekta nosaukums: "Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)".

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115.

 

Veiktās aktivitātes projektā: 01.07.2019. uzsākta projekta aktivitāšu īstenošana. SIA TET veicis 1.1. darbības "LoRa komunikāciju tīkla specifikācija, prasības jaunu kustības sensoru pievienošanai, komunikāciju arhitektūras izveide" ietvaros noteiktos uzdevumus - veikta LoRa iekārtu pielietojuma izpēte ielu infrsatruktūrai, modelēta arhitektūra, definētas prasības jaunajiem sensoriem LoRa tīkla komunikācijas nodrošināšanai, izveidots tehnoloģijas apraksts. Balstoties uz izpētes datiem, sagatavota plašāka atskaite par darbības rezultātiem. Turpinot pētījumu, aprakstu, plānots papildināt un precizēt.

 

Publicēts: 09.10.2019.

 

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par paveikto projektā "Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)" periodā: 09.04.2019. – 30.06.2019.

 

Projekta nosaukums: "Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)".

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā: periodā 09.04.2019. – 30.06.2019. veikti nepieciešamie administratīvās jomas darbi, lai uzsāktu projekta aktivitāšu īstenošanu. Precizēts sadarbības līgums ar vadošo projekta partneri, nosakot korektāku visu pušu atbildības apjomu, uzsākta darba līgumu slēgšana ar projekta zinātnisko personālu. Organizēta sanāksme ar projekta partneriem, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu, atbilstoši plānotajam laika grafikam.

 

Projekta aktivitāšu īstenošana uzsākta ar 01.07.2019.

 

Publicēts: 09.07.2019.

 

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

09.04.2019. noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) Nr.1.1.1.1/18/A/115 īstenošanu. Projekts tiek nodrošināts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2.kārtas ietvaros.

 

SIA Tet projekta īstenošanā iesaistīsies kopā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneri SIA Citintelly.

 

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2019.–30.06.2022. (36 mēneši).

 

Projekta mērķis: veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanas un labāku izpratni par viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmu kvalitatīvo īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunus sensorus un vadības algoritmus, kas būs piemēroti izmantošanai LoRa tīklā, un nodrošinās apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes un funkcionalitātes uzlabošanu.

 

Publicēts: 09.04.2019.

 

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes 2019. gada oktobrī

 

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs".

 

Projektā līdz 2019. gada septembrim uzsākta 16 pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums un vasarā izsludinātajā jaunu pētījumu projektu atlasē saņemti seši jauni pieteikumi.

 

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 

SIA ZZ dats pētījums Nr. 1.1 "Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei" uzsākts 2019. gada jūnijā un līdz oktobrim īstenos divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes: pasaules valstu e-pārvaldes analītisku datu noliktavu risinājumu izmantošanas pieredzes izpēte un e-pārvaldei specifisku analītisku datu noliktavu kritēriju un prasību definēšana.
AS RIX technologies pētījums Nr. 1.2 "Lietotāju atbalsta viedais asistents" uzsākts 2019. gada septembrī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm: viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze un lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide.
SIA Mobilly pētījums Nr. 1.3 "Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana" uzsākts 2019.gada jūlijā. Pētījumā īstenošanai piesaistīti Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes speciālisti, tiek veidota tālākai analīzei nepieciešamā datu kopa. Uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte par datu apstrādes modeļiem un ontoloģijas izstrādi.
SIA Baltijas Datoru akadēmija un SIA T2T pētījums Nr. 1.4 "Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti: biznesa prasību definēšana, tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide, bet augustā uzsākta jau otrā aktivitāte: PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide.
SIA Datorzinību centrs un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 "Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti: pētniecības atbalsta modeļa izveide.
SIA DIVI grupa un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 "Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - laiksakritīgas izpildes modelēšana.
SIA DIVI grupa un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 "Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai" uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - zinātniskās bāzes izveide, bet no septembra uzsākta DSL un algoritmu modeļu bāzētas testēšanas aktivitāte.
SIA ABC Software pētījums Nr. 1.8 "Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē" uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē.
SIA Lursoft IT un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 "Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - uzņēmējdarbības vides modelēšanas metožu, finanšu konceptu, datu analītikas metožu un matemātisko algoritmu izvērtējums.
AS RIX technologies starpnozaru pētījums Nr. 1.10 "Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide" uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm - dokumentu viedās sistematizēšanas metožu un tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze un dokumentu viedās sistematizēšanas procesa parametrizēta modeļa izveide, kas jau pabeigtas 2019. gada septembrī.
SIA WeAreDots pētījums Nr. 2.1 "Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai" uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - atkārtotās identifikācijas (Re ID) konceptuālais modelis, kas kopā ar pirmo eksperimentālā izstrādes posmu - risinājuma prototips personu ilgtermiņa atkārtotai identifikācijai – pabeigta 2019. gada septembrī.
SIA Tilde pētījums Nr. 2.2 "Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana" uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti par dinamiskās apmācības metodēm neirontulkošanas sistēmām.
SIA Tilde pētījums Nr. 2.3 "Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai" uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - interaktīva dialogu scenāriju mašīnmācīšanās.
SIA LETA un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 "Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei" uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm - nozarei pielāgotu anotētu treniņdatu kopu izveide, un ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa vajadzībām pielāgotu latviešu valodas semantiskās analīzes komponenšu izstrāde.
SIA Datorzinību centrs pētījums Nr. 2.5 "E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - standartizētu SCORM e-mācību satura objektu modeļa un to izveides algoritmu izpēte.
SIA Tilde, SIA Merhels Revidenti Konsultanti un SIA Accounting Latvia starpnozaru pētījums Nr. 2.6 "Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti par mākslīgā intelekta metožu pielietojamību uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanā un uzņēmumu darbības rādītāju analīzē un prognozēšanā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs 2019. gadā uzsāktie pētījumi

 

2019. gadā IT kompetences centra projektā "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas", savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā "Dabīgās valodas tehnoloģijas".

 

Starp zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumiem tiek īstenots Pētījums Nr. 1.4 "Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde".

 

Projekta mērķis ir pētniecības darbību rezultātā izstrādāt uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu modulāru Personāla pārvaldības risinājumu (PPR), kurā tiks izmantotas modernākās personāla vadības pieejas viedo tehnoloģijas risinājumu formā, un kurš būs multifunkcionāls un viegli integrējams ar dažādiem datu avotiem, tādējādi nodrošinot uzņēmumu personāla resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

 

Pētījuma īstenotājs SIA Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar SIA Lattelecom Technology.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei" kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)

 

09.04.2019. noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) Nr.1.1.1.1/18/A/115 īstenošanu. Projekts tiek nodrošināts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2.kārtas ietvaros.

 

SIA Tet projekta īstenošanā iesaistīsies kopā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneri SIA Citintelly.

 

Projekta mērķis ir pētniecības darbību rezultātā izstrādāt uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu modulāru Personāla pārvaldības risinājumu (PPR), kurā tiks izmantotas modernākās personāla vadības pieejas viedo tehnoloģijas risinājumu formā, un kurš būs multifunkcionāls un viegli integrējams ar dažādiem datu avotiem, tādējādi nodrošinot uzņēmumu personāla resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

 

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2019. - 30.06.2022. (36 mēneši)

 

Projekta mērķis: veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanas un labāku izpratni par viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmu kvalitatīvo īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunus sensorus un vadības algoritmus, kas būs piemēroti izmantošanai LoRa tīklā, un nodrošinās apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes un funkcionalitātes uzlabošanu.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2018. gada 03. septembrī SIA Lattelecom ir iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta iesniegumu Nr. 1.1.1.1/18/A/127 "Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

 

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz tiešsaistes TV reklāmu un auditorijas analītikas iespēju uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu multifaktorālu TV monitoringa datu analīzes sistēmu, kas nodrošinātu precīzākos reāllaika TV skaitītāju profilēšanas un responsīvās reklāmas tārgetēšanas risinājumus.

 

Projekta kopējās izmaksas: 246 635,34 € no tām plānotais ERAF atbalst ir 50% no Projekta attiecināmajām izmaksām 112 817,67 €. Projektu plānots īstenot līdz 2019. gada 1. oktobrim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde

 

2019. gada 19. martā SIA Lattelecom ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/18/A/127. Līgums ir noslēgts par Projekta "Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde" īstenošanu.

 

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz tiešsaistes TV reklāmu un auditorijas analītikas iespēju uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu multifaktorālu TV monitoringa datu analīzes sistēmu, kas nodrošinātu precīzākos reāllaika TV skaitītāju profilēšanas un responsīvās reklāmas tārgetēšanas risinājumus.

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 1. oktobrim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekts - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs tuvojas beigām

 

2018. gada 31. decembrī beigsies IT kompetences centra projekts "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs", projekta id. nr. 1.2.1.1/16/A/007.

 

Projekta mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018. gada 31. decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

 

Plānotie projekta rezultāti:

 

2017. gadā īstenoti 8 pētījumi;
2018. gadā īstenoti 9 pētījumi un līdz gada beigām tiks pabeigti vēl 2 pētījumi;
sagatavotas vismaz 34 publikācijas;
16 komersanti ir saņēmuši ERAF atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus.

 

Projekta kopējās izmaksas plānotas 5393495,93 € un ERAF atbalsts 3206250,00 €.

 

Pētījumu pārstāvji projekta laikā piedalījušies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER-COMP-INNO un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras rīkotajā konferencē Deep Tech Atelier.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes

 

Līdz IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" beigām atlicis viens ceturksnis.

 

Projekts tika uzsākts 2016. gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. decembrim, tā kopējās izmaksas ir 5393495,93 € un plānotais ERAF atbalsts 3206250,00 €.

 

Projekta ietvaros, sadarbojoties 16 uzņēmumiem un 5 zinātniskajām institūcijām, ir jaunradīti 15 produkti un tehnoloģijas. Par pētījumos sasniegtajiem rezultātiem sagatavotas 30 publikācijas, no kurām lielākā daļa indeksētas tādās datubāzēs kā SCOPUS un Web of Science.

 

Pētījumu pārstāvji regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, lai iegūtu jaunas zināšanas un dalītos ar pētījuma rezultātiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes

 

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ievaros apgūti vairāk kā 70% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada otrajā ceturksnī pabeigti 3 pētījumi.

 

No projektā plānotajiem 19 pētījumiem īstenoti jau 15 pētījumi un līdz projektā beigām tiks pabeigti vēl trīs zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumi un viens zinātniskā virziena "Dabīgās valodas tehnoloģijas" pētījums.

 

Projekta ietvaros par pētījumos sasniegtajiem rezultātiem sagatavotas 24 publikācijas, no kurām lielākā daļa indeksētas tādās datubāzēs kā SCOPUS un Web of Science.

 

2018. gada jūnijā IT kompetences centra zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" vadītāja apmeklēja EUNIS 2018 Annual Congress Parīzē, lai veicinātu starptautisku sadarbību un zināšanu apmaiņu ar ārvalstu IT uzņēmumu pārstāvjiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes

 

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ievaros apgūti 60% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti 4 pētījumi.

 

2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti divi zinātniskā virziena Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un divi zinātniskā virziena Dabīgās valodas tehnoloģijas pētījumi. No projektā plānotajiem 19 pētījumiem īstenoti jau 12 pētījumi.

 

2018. gada aprīlī IT kompetences centrs piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) rīkotās konferences Deep Tech Atelier Demo Space centrā, kurā IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi un SIA Lattelecom ar pētījumu Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes

 

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ievaros 2017. gadā ir pabeigti 8 pētījumi un apgūti vairāk kā 50% no plānotā ERAF atbalsta.

 

IT kompetences centra projekta ietvaros pabeigti astoņi zinātniskā virziena Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas pētījumi. 2018. gadā plānots pabeigt vēl vienpadsmit pētījumus, no kuriem 5 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā Dabīgās valodas tehnoloģijas.

 

No projektam piešķirtā ERAF atbalsta 3 206 250,00 EUR uz 2017. gada beigām projektā ir apgūti vairāk kā 50%. Tāpat projekta ietvaros sagatavotas 32 zinātniskās publikācijas.

 

2017. gada nogalē IT kompetences centrs piedalījās Ekonomikas ministrijas rīkotajā konferencē INTER-COMP-INNO. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēja SIA Tilde ar pētījumu "Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi" un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu "Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai". Konferences bildes

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs aktualitātes

 

IT kompetences centra projekts Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs piedalīsies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER-COMP-INNO.

 

Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un internacionalizācijas veicināšanai. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu "Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi" un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu "Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai".

 

Augustā ir pabeigts SIA Cube Systems pētījums Nr. 1.7 "Objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls", kura mērķis bija objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls. Pētījumā tika izstrādāts algoritms, ar kuru var noteikt objekta atrašanās vietu pirms tam nomērītā trajektorijā, izmantojot vidēji zemas cenas akselerometra un citu sensoru mērījumus un laika atskaiti, objektam sākot kustēties.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma ""Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Aizvadīts projekta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs pirmais gads

 

IT kompetences centra projekta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs pirmajā gadā ir pabeigti trīs pētījumi un apgūti vairāk kā 1,5 miljoni EUR.

 

Pirmajā projekta gadā pētījumu īstenotāji ir apguvuši 1,5 miljonus EUR no plānotajām attiecināmajām izmaksām, no kurām gandrīz 800 tūkst. EUR ir pētījumu īstenotāju privātais finansējums.

 

No projekta 19 pētījumiem pabeigti pirmie trīs pētījumi. 2017. gadā plānots pabeigt vēl piecus zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumus un šajā pašā zinātniskajā virzienā plānots uzsākt vienu jaunu pētījumu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projektā - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs pabeigti pirmie trīs pētījumi

 

IT kompetences centra projekta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs ietvaros ir pabeigti trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti pirmie divi pārskati.

 

Projekta maksājuma pieprasījums Nr. 1 tika iesniegts un apstiprināts par kopējo summu 255 581,98 EUR, kur saņemtais ERAF līdzfinansējums ir 151 467,00 EUR, savukārt maksājuma pieprasījuma Nr. 2 attiecināmās izmaksas ir 716 286,08 EUR un saņemtais ERAF līdzfinansējuma avanss ir 274 091,31 EUR.

 

IT kompetences centra projekta ietvaros veiksmīgi pabeigti pirmie trīs zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumi.

 

Pētījumā Nr. 1.5. "Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adaptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem", kuru īstenoja SIA ABC software, tika izveidota metode, kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veicot izstrādes, atbilstošie tehnoloģiskie komponenti tika pārcelti no laboratorijas uz mākslīgi veidoto vidi un tika veikta integrāciju ar atbalsta elementiem.

 

SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology Services sadarbībā ar SIA PricewaterhouseCoopers un Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.9. "Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts". Tika izstrādāta metodoloģija transporta maršrutu plānošanai un tās atbalsta rīka prototips, lai, optimizējot maršrutu plānošanu, samazinātu dabas un finanšu resursu patēriņu.

 

Pētījuma Nr. 1.12 "Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai" rezultātā tika izstrādāta metode un izveidoti vairāki tās pielietojuma modeļi, lai esošās mākoņdatošanas platformas spētu adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē, ņemot vērā pēc iespējas vairāk radītājus. Šo pētījumu īstenoja SIA DATI Group sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs 2016. gadā uzsāktie pētījumi

 

2016. gadā IT kompetences centrs projektā Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas", savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā "Dabīgās valodas tehnoloģijas".

 

Pētījumi biznesa procesu analīzes tehnoloģijās

 

Pētījums Nr. 1.1 "Dinamiska lietotāja pieejas tiesību NoSQL datu modeļa definēšana un uz tā balstīta efektīva un droša pilnteksta meklēšanas algoritma izveide un analīze"

 

NoSQL dokumentu datubāzu tehnoloģija piedāvā efektīvu mehānismu nestrukturētas informācijas indeksēšanai un ātrai meklēšanai, kā arī praktiski neierobežotas sistēmas mērogošanas iespējas strauja datu apjoma un sistēmas noslodzes pieauguma gadījumā. Tāpēc ir svarīgi un aktuāli izstrādāt mehānismu pilnteksta meklēšanai pieejas nodrošināšanai tiesības kontrolējošā datu modelī. Ņemot vērā uzņēmuma satura vadības sistēmu apkalpotos lielos datu apjomus ir svarīgi mehānismu veidot tā, lai lietotāju pieejas tiesības tiktu ņemtas vērā jau meklēšanas brīdī. Atlase divos soļos, kad vispirms tiek atlasīti visi meklēšanas kritērijiem atbilstošie dokumenti, pēc tam no atlasītajiem – lietotājam pieejamie dokumenti, nevar tikt uzskatīta par pieņemamu risinājumu.

 

Pētījuma īstenotājs A/S RIX Technologies

 

Pētījums Nr. 1.3 "Spējās paradigmas izmantojums mazo un vidējo uzņēmumu biznesa atbalsta procesu pārvaldībā"

 

Šī pētījuma mērķis ir identificēt mazo un vidējo uzņēmumu biznesa atbalsta procesus, kuru biznesiem var pielietot spējo paradigmu un spēji izstrādāt un aprobēt atbilstošus, praktiski pielietojamus rīkus, kas realizēs minētos principus. Rezultātā tiktu radīta biznesa spējai paradigmai atbilstoša mākonī (vai uzņēmuma infrastruktūrā) bāzēta informācijas sistēma, ko var ātri un vienkārši pielāgot klienta biznesa vajadzībām.

 

Pētījuma īstenotājs A/S Datorzinību centrs sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

 

Pētījums Nr. 1.4 "Personas darījumu objektu vadības modeļa izstrāde"

 

Pētniecības projekta izvirzītais mērķis ir izstrādāt reāllaika darījumu objektu vadības procesu modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās e-komercijas pakalpojumu lietotājiem unificētu risinājumu darījumu objektu izgūšanai, saglabāšanai, dzēšanai un koncentrēšanai vienotā lietotāja profilā.

 

Pētījuma īstenotājs SIA Mobilly

 

Pētījums Nr. 1.5 "Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adoptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem"

 

Pētījumā paredzēts turpināt izstrādāt un pilnveidot aizdomīgu darbību identifikācijas (ADI) metodi (uz projekta iesniegšanas brīdi metodes izpētes gatavība atbilst TRL4 līmeni) , kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes, lai atbilstošos tehnoloģiskos komponentus varētu pārcelt no laboratorijas vides uz mākslīgi veidoto vidi, kas pietuvināta reāliem apstākļiem un veikt integrāciju ar atbalsta elementiem.

 

Pētījumu īsteno SIA "ABC software"

 

Pētījums Nr. 1.6 "Programmatūras adaptācijas algoritmu un moduļa izveide atbilstoši lietotāju darbību audita konteksta informācijai"

 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodes un tehnoloģiskos risinājumus kontekstu atpazīstošai programmatūras vienību adaptācijas sistēmai, kurā sistēmas pielāgošana tiek veikta likumu formā, balstoties uz konteksta datiem. Pētniecības projektā izstrādājamā pieeja paredz, ka sistēma var tikt sadalīta dažāda līmeņa programmatūras vienībās, no kurām katra vienība var būt atkarīga no dažādiem konteksta elementiem. Programmatūras vienībām var tikt definētas konteksta atkarības un, iestājoties atbilstošai konteksta situācijai, tiek izpildīts adaptācijas likums, kas veic sistēmas pielāgojumus, balstoties uz lietotāja un situācijas kontekstu, kas iegūts galvenokārt no lietotāju darbību audita protokola.

 

Pētījumu īsteno SIA ZZ Dats sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

 

Pētījums Nr. 1.7 "Objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls"

 

Pētījuma mērķis ir objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls. Pētījumā tiks izstrādāts algoritms, ar kuru var noteikt objekta atrašanās vietu pirms tam nomērītā trajektorijā, izmantojot vidēji zemas cenas akselerometra un citu sensoru mērījumus un laika atskaiti, objektam sākot kustēties.

 

Pētījumu īsteno SIA CUBE Systems

 

Pētījums Nr. 1.8 "Datu kvalitātes pārvaldība ar izpildāmiem biznesa procesu modeļiem"

 

Pētījuma ideja ir izveidot domēna specifisku pieeju un rīkus, lai informācijas sistēmās būtu iespējams automatizēti identificēt datu kvalitātes problēmas un sniegt lietotājiem atbalstu problēmu novēršanā. Piedāvātais risinājums paredz grafiskas un automātiski izpildāmas domēna specifiskas valodas un tās lietošanas atbalsta rīku izstrādi, kas nodrošinās elastīgu datu kvalitātes prasību formalizāciju un izpildi.

 

Pētījumu īsteno SIA DIVI grupa sadarbībā ar Latvijas Universitāte

 

Pētījums Nr. 1.9 "Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts"

 

Izmantojot optimālu maršrutu plānošanu, uzņēmumiem ir iespējams samazināt resursu patēriņu, jo iespējams samazināt kā ceļā pavadīto laiku, tā arī ceļā nobraukto kilometru skaitu. Pētījuma projekta mērķis ir izstrādāt daudzkriteālu metodoloģiju uzņēmuma transporta maršruta plānošanai un izstrādāt metodoloģijas atbalsta rīka prototipu, lai optimizētu uzņēmuma transporta maršruta plānošanu, tādejādi samazinot dabas un finanšu resursu patēriņu.

 

Pētījumu īsteno SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology Services sadarbībā ar SIA PricewaterhouseCoopers un Rīgas Tehnisko universitāti

 

Pētījums Nr. 1.10 "Nerelāciju datu noliktavas izstrādes tehnoloģija"

 

Pētniecības projekta mērķis ir izveidot plašam lietotāju lokam pieejamu datu noliktavu tehnoloģiju, kas balstīta uz inovatīvām datu apstrādes tehnoloģijām, tomēr ir vienkārša lietošanā un izdevīga no izmaksu viedokļa. Pētījuma ietvaros tiks pētīts datu noliktavu domēns, apzināti komerciālie un brīvpieejas datu noliktavu risinājumi, veidots nerelāciju datu noliktavas tehnoloģijas prasību ietvars, kā arī sakomplektēts tehnoloģijas prototips, kuru, pēc aprobācijas un uzlabošanas fāzēm, ar laiku būtu iespējams izmantot mazo un vidējo uzņēmumu datu noliktavas izveides projektos.

 

Pētījumu īsteno SIA DIVI grupa sadarbībā ar Latvijas Universitāte

 

Pētījums Nr. 1.11 "Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai"

 

Pēdējos gados vairākos attēlu apstrādes un datora redzes uzdevumos (attēlu klasifikācija, segmentācija, aprakstīšana) dominē mašīnmācīšanās metodes, it īpaši dziļie neironu tīkli. Pilns atpazīšanas process parasti sastāv no trīs posmiem – semantiskā segmentācija (numura zīmes atrašana attēlā), simbolu segmentācija un simbolu klasifikācija (atpazīšana). Attēlu apstrādei pielāgots mākslīgo neironu tīkla paveids – konvolūcijas neironu tīkls – jau tiek veiksmīgi izmantots tekstu un simbolu atpazīšanai, kas ir viens no numurzīmes atpazīšanas posmiem, tomēr segmentācijas problēma ar neironu tīkliem vēl nav atrisināta, tādēļ tā tiks risināta šajā pētījumā. Papildus tam, tiks izmēģinātas arī jaunas, dziļo neironu tīklos balstītas, pieejas klasifikācijas problēmai, ar mērķi uzlabot precizitāti un ātrdarbību.

 

Pētījumu īsteno SIA DPA, SIA SQUALIO CLOUD CONSULTING sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu

 

Pētījums Nr. 1.12 "Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai"

 

Mērogojamība ir mākoņdatošanas platformu viena no būtiskākajām iezīmēm, un esošās platformas spēj adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē. Tomēr esošajās mākoņdatošanas platformās adaptācija notiek, izmantojot tikai atsevišķus adaptācijas parametrus un mērķus, piemēram, tādus kā procesora noslodze un operacionālās atmiņas patēriņš. Papildus šiem parametriem ir iespējams ņemt vērā arī citus rādītājus, piemēram, risināmo uzdevumu biznesa prioritātes, vai mainīgās elektroenerģijas cenas. Risinājuma mērķis būtu izstrādāt metodi adaptīvai mākoņdatošanas platformas mērogošanai atbilstoši konfigurējamai parametru kopai.

 

Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metodes atbilstoši konfigurējamai parametru kopai izstrādes pētījums paredz radīt šādu metodi un izveidot vairākus tās pielietojumu modeļus.

 

Pētījumu īsteno SIA Komerccentrs DATI grupa sadarbībā ar Rīgas Tehniskā Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti

 

Pētījums Nr. 1.13 "Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai"

 

Pētījuma mērķis ir analizēt, izstrādāt un pilotēt energosistēmu pārvaldības modeli, ar kuru palīdzību būtu iespējama vairāku vienlaicīgu datu tīkla pieslēgtu sensoru mērījumu datu savākšana, to korelāciju noteikšana un ekstrapolācija reālā laikā, izstrādāt pārvaldības modeļa prototipu, lai novērtētu vai šāda pieeja dod energoefektivitātes uzlabojumus un ir pielietojama uzņēmumu enerģijas patēriņa kontrolei un industriālo energosistēmu vadībai.

 

Pētījumu īsteno SIA Lattelecom

 

Pētījums Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai"

 

Projekta mērķis ir izstrādāt datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeli un testu prototipu, lai nodrošinātu izmantoto datu avotu augstāku ticamību. Projekta gaitā, izmantojot statistiskos, matemātisko modeļus un mākslīgo intelektu, noskaidrot kādus algoritmus un kādā secībā jāpielieto, lai, apstrādājot datus, iegūtu augstāku to ticamību un varētu veikt politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu (turpmāk PNP) noteikšanu. Projekta rezultātā, izvērtējot dažādas datu validācijas metodes, tiktu nodrošināta algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrādi, kas nodrošinātu validētu datu (datu kopu) apstrādi un sekmētu kvalitatīvu datu izguvi un izmantošanu.

 

Pētījumu īsteno SIA Lursoft IT sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekta - Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs 2016. gadā uzsāktie pētījumi

 

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs" (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas", savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā "Dabīgās valodas tehnoloģijas".

 

Pētījumi dabīgās valodas tehnoloģijās

 

Pētījums Nr. 2.1 "Tekstveida datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā"

 

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt jaunus risinājumus tekstveida satura semantiskai anotēšanai un datu kopu hierarhiskās saistīšanas izmantošanā anotēšanas veikšanai. Semantiskās anotēšanas veikšanai projektā ir paredzēts veikt pētījumu ar mērķi identificēt teksta semantiskās anotēšanas vajadzības un izstrādāt semantiskās anotēšanas modeli un datu formātu šo anotēšanas rezultātu pierakstīšanai. Tāpat projektā tiks pētītas datu kopu hierarhiskās modelēšanas pieejas un to izmantošana semantiskās anotēšanas veikšanai.

 

Pētījumu īsteno AS Datorzinību centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

 

Pētījums Nr. 2.2 "Programmatūras un aparatūras platformas prototips mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā"

 

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt programmatūras un aparatūras platformas prototipu mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā.

 

Platforma ļaus uzņēmumiem savā iekšējā infrastruktūrā izmantot augstas kvalitātes mašīntulkošanas sistēmas, kas nodrošina datu drošību, ir īpaši pielāgotas korporatīvām vajadzībām un spēj dinamiski uzlaboties sistēmu lietošanas procesā, piedāvājot arvien precīzākus un kvalitatīvākus tulkojumus.

 

Pētījumu īsteno SIA TILDE

 

Pētījums Nr. 2.3 "Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi"

 

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kā izveidot profesionāliem lietojumiem piemērotas runas pazīšanas un runas sintēzes tehnoloģijas un kā tās pielāgot citām valodām, kā arī pārbaudīt iegūtās zināšanas praktiskos lietojumos, izveidojot runas tehnoloģiju risinājuma prototipu.

 

Pētījumu īsteno SIA TILDE

 

Pētījums Nr. 2.4 "Multimodāla cilvēka-datora komunikācija multilingvālā vidē"

 

Projekta mērķis ir atrast jaunus un efektīvus algoritmus un izstrādāt metodes cilvēka-cilvēka komunikācijai tuvinātas cilvēka-datora saziņas nodrošināšanai dabiskajā valodā, kas ietver dažādas saziņas modalitātes, komunikācijai izmanto dabiskās valodas sapratnes algoritmus un iekļauj tehnoloģijas valodas barjeru mazināšanai, kā arī aprobēt iegūtos pētījumu rezultātus eksperimentālos prototipos.

 

Pētījumu īsteno SIA TILDE

 

Pētījums Nr. 2.5 "Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām"

 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, lai automatizētu liela apjoma vizuālo materiālu atpazīšanu un anotēšanu. Pētījumā tiks radītas un pārbaudītas zinātniskās metodes šāda rezultāta sasniegšanai, kā arī izstrādāts tehnoloģijas prototips, kas tiks piemērots LETA vajadzībām.

 

Pētījumu īsteno SIA LETA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

IT kompetences centra jaunais projekts - Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs

 

2016. gada 27. septembrī SIA "IT kompetences centrs" ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs" (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Projekta "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs" mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018. gada 31. decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

 

IT kompetences centra projekts paredz pētniecību viedās specializācijas jomā "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas", apakšjomā "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas". 19 pētījumi paredzēti virzienos "Dabīgās valodas tehnoloģijas" un "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas", kas iekļaujas nozares attīstības stratēģijā definētajās viedās specializācijas jomās.

 

Projekta laikā plānota tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, kā arī projekta vadība, t.sk. pētījumu koordinēšana un sadarbības veicināšana starp nozares komersantiem un nozares zinātniskajām institūcijām.

 

Projekts uzsākts 2016. gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 2 gadi un 7 mēneši jeb 31 mēnesis, kur 28 mēneši plānoti pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet 3 – pēc projekta iesniegšanas.

 

Projekta plānotās izmaksas: 5’393’495,93 EUR, plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

 

Plānotie projekta rezultāti:

 

īstenoti 19 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 19 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas,
16 IKT nozares komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Projekts - Latvijas IT uzņēmumu eksporta spēju veicināšana un noieta tirgu apguve

 

SIA Lattelecom Technology sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT uzņēmumu eksporta spēju veicināšana un noieta tirgu apguve", kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros.

 

Projekta atsauce: ERAF-2015-03
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/76/118
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3352

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

SIA Tilde, SIA 4.vara SIA Helio Media un VSIA Latvijas Televīzija īsteno pētījumu Nr. 2.9 "Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana"

 

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs". Projekta ietvaros uzsākta pētījuma Nr. 2.9 "Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana" īstenošana, kurā sadarbojas SIA Tilde, SIA 4.vara SIA Helio Media un VSIA Latvijas Televīzija

 

Pētījuma īstenošana uzsākta 2021. gada jūlijā un to plānots pabeigt 2022. gada jūnijā.

 

Pētījuma mērķis ir tāda risinājuma izveide, kas ļautu ievērojami samazināt ar video satura subtitru sagatavošanu, tulkošanu un ievietošanu saistītās izmaksas un laika ieguldījumu, kā arī būtiski paplašinātu Latvijā radītā video oriģinālsatura eksporta iespējas, nodrošinot latviešu valodā veidotu videomateriālu subtitru automatizētu sagatavošanu angļu un krievu valodās. Turklāt šāds risinājums nodrošinās oriģinālsatura pieejamību dažādām sabiedrības grupām – cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, iebraucējiem un valsts iedzīvotājiem, kas slikti pārvalda latviešu valodu, kā arī ikvienam videosatura patērētājam, kas izvēlas lasīt tekstu nevis klausīties audio. Risinājums tiks veidots uz SIA "Tilde" izstrādātās runas atpazīšanas un mašīntulkošanas tehnoloģijas pamata un tiks eksperimentāli integrēts pētījuma partneru – SIA 4.vara (plašāk pazīstami kā tiesraides.lv), SIA Helio Media un Valsts SIA Latvijas Televīzija – satura ražošanas un piegādes procesos.

 

Pētījuma gaitā paredzēta vairāku ar automatizētu subtitru sagatavošanu un mašīntulkošanu saistītu tehnoloģisko izaicinājumu izpēte un atbilstošo risinājumu radīšana. Plānotas divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un divas eksperimentālās izstrādes aktivitātes. Rūpnieciskā pētījuma aktivitātēs tiks pētītas iespējas veidot un pielāgot runas automatizētas atpazīšanas algoritmus subtitrēšanas vajadzībām, kā arī dažādi tehnoloģiskie izaicinājumi, kas saistīti ar subtitru kvalitatīvu mašīntulkošanu vairākās valodās. Eksperimentālās izstrādes aktivitātēs tiks izveidots daudzvalodīgas subtitrēšanas sistēmas prototips, kā arī šādas sistēmas eksperimentāla integrācija pētījuma partneru audiovizuālā satura ražošanas un piegādes procesos un darba plūsmās.

 

Pētījuma rezultātā plānots izveidot risinājuma prototipu – mākoņpakalpojumu automatizētai subtitru sagatavošanai un tulkošanai, kā arī partneru organizācijās izstrādātu un pārbaudītu daudzvalodīgas videosatura subtitrēšanas procesa darba plūsmu. Pēc pētījuma noslēguma sagatavotais eksperimentālais prototips tiks tālāk attīstīts, izveidojot universālu, plaša lietojuma mākoņpakalpojumu. Plānots sagatavot un iesniegt publicēšanai vismaz 2 zinātniskos rakstus.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA Tet sadarbībā ar SIA ETAGO network turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī".

 

Šobrīd notiek pētniecības darbības, kas ir vērstas uz pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu un risinājumu atbalstošo jauno iekārtu (on off + baterija, divvirziena V2G elektromobīļu uzlādes iekārta) prasību definēšanu.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 €, no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. aprīlim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA Tet sadarbībā ar SIA ETAGO network turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī".

 

Šobrīd ir noslēgta Projekta 1. aktivitāte, kas attiecās uz pieprasījuma- piedāvājuma risinājumu veidojošo elementu iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu un kā rezultātā ir sagatavots izvērtēšanas pārskats, jaunu iekārtu prasību apraksti, kā arī pilnībā pabeigta lietotāju profilu atlase, datu ievākšanas avotu identifikācija un nepieciešamā aprīkojuma atlase. Ir uzsākts darbs pie Projekta 2. aktivitātes "Pieprasījuma piedāvājuma vadības sistēmas arhitektūras projektēšana", ko ir plānots pabeigt 2021. gada martā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 €, no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. aprīlim.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

2020. gada 9. jūlijā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA ETAGO network.

 

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz pieprasījuma piedāvājuma (PP) risinājumu uzlabošanu dažāda profila lietotājiem (mājsaimniecībām, uzņēmumiem), izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu PP vadības sistēmu, kas nodrošinās precīzākos elektroenerģijas patēriņa analīzes un paredzēšanas risinājumus, elektroenerģijas balancēšanas risinājumus pārvades tīklu un pieslēguma līmenī, kā arī nodrošinās projekta gaitā izstrādāto PP nodrošinošo iekārtu (on off iekārta kombinācijā ar enerģijas uzkrāšanas iekārtu; divvirziena elektromobiļu uzlādes iekārta) vadību visoptimālākajā režīmā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603464,65 € no tām plānotais ERAF atbalsts 328666,84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30.aprīlis.

 

ES struktūrfondu projekti