Meklēt tet.lv

Būvniecības procesu saskaņošana

Pieprasījumi e-vidē

Esam izveidojuši tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmu jeb tīkla uzraudzības e-vidi, kur iespējams ātri un ērti, jebkurā laikā un no jebkuras vietas iesniegt tīkla uzraudzības pieprasījumus.

 

 


Būvniecības saskaņošana

Viss, ko nepieciešams iesniegt, lai realizētu būvniecības ieceri.

Tīkla uzraudzība

Tīkla uzraudzības pakalpojumi, kā arī tīkla uzraudzības tiesiskais regulējums.

Tīkla pārvietošana vai izbūve

Pieteikumi interneta tīklu izbūvei vai tīkla infrastruktūras elementu pārvietošanai.

Pakalpojumu cenrādis

Elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi un tarifi.

Būvniecības saskaņošana

Topogrāfiju skaņošana

Topogrāfiskajos plānos Tet izskata un saskaņo savu inženiertīklu esamību un to raksturojošo informāciju.

Prasības iesniedzamo augstas detalizācijas topogrāfisko plānu saskaņošanai:

 • topogrāfiskais plāns sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • topogrāfiskajā plānā ir precīzi attēlota esošā Tet elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra;
 • ja mērniekam nav pieejami precīzi dati par esošo Tet elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru, Tet pārstāvji, pēc mērnieka pieprasījuma kopīgi saskaņotā laikā veic komunikāciju trašu uzrādīšanu nepieciešamo uzmērījumu veikšanai.

Dokumentus saskaņošanai iesniegt elektroniski dwg vai dgn datņu formātā.

 

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Tet pēc pieprasījuma izsniedz tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, ja iecerētā būvniecība skar Tet elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslu, paredz elektronisko sakaru tīkla šķērsošanu vai pieslēgšanos pie tā. Tehniskie noteikumi ir dokuments, kur Tet savas kompetences robežās nosaka konkrētas prasības attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu aizsardzību, pieslēgšanos tiem, to pilnveidošanu vai pārvietošanu.

Lielgabarīta kravas: noteikumus jāpieprasa ne vēlāk kā 10 dienas pirms kravas pārvadājuma, norādot pieteikumā kravas augstumu, platumu, detalizētu maršrutu (atzīmētu kartē) un pārvadāšanas grafiku.

 

Projektu saskaņošana

Tet saskaņo projektu risinājumus, apstiprinot, ka projektā ievērotas iepriekš definētās Tet noteiktās tehniskās prasības. Tet izsniedz projektu izstrādes nosacījumus, saskaņo teritoriju attīstības un zemes ierīcības plānus.

Dokumentus saskaņošanai iesniegt elektroniski dwg vai dgn datņu formātā.

 

Atzinumu izsniegšana

Tet pēc saņemtā pieprasījuma, izsniedz atzinumus iesniegšanai būvvaldēs par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā - objekta atbilstību Tet izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Tīkla uzraudzība

Publiskā elektronisko sakaru tīkla esamība vai neesamība nekustamajā īpašumā

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. pantu, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, projektēšanas organizācijām, pasūtītājiem (fiziskām vai juridiskām personām), kā arī viņu pilnvarotajām personām, tiek izsniegta informācija par Tet tīklu esamību vai neesamību nekustamajā īpašumā.

 

Rakšanas, darbu atļaujas

Pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas tīkla aizsargjoslā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Būvniecības likumu, Elektronisko sakaru likumu, Tet izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem un būvprojekta saskaņojuma nosacījumiem, darbu veicējam nepieciešams vērsties pie Tet, lai izņemtu rakšanas darbu atļauju tīkla aizsargjoslā un precizētu elektronisko sakaru tīkla atrašanās vietu.

Ja rakšanas darbu laikā tiek atsegts neuzrādīts kabelis vai caurule, pārtraukt darbus un izsaukt Tet pārstāvi zvanot 177 vai 67000177.

 • Darbu veikšanas laikā jāievēro normatīvo aktu, Tet izdoto tehnisko noteikumu, būvprojekta saskaņojuma un izsniegtās darbu veikšanas atļaujas prasības.
 • Darbu uzraudzības laikā - Tet pārstāvja izteiktos norādījumus un prasības.

 

Komunikāciju uzrādīšana citu inženiertīklu avāriju seku novērsējiem

Pirms avārijas seku novēršanas darbu uzsākšanas Tet tīkla aizsargjoslā, avāriju seku novērsējiem jāsazinās ar Tet, avārijas darbu atļaujas saņemšanai un Tet tīklu uzrādīšanai avārijas novēršanas vietā.

 

Tīkla uzraudzības tiesiskais regulējums

Veicot būvdarbus tīkla aizsargjoslā, jāievēro Aizsargjoslu likums.

Par tīkla aizsardzības prasību pārkāpšanu var tikt piemērots Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 148. pantā, kā arī Krimināllikuma 288. pantā paredzētais sods.

Saskaņā ar Civillikuma un Būvniecības likuma 19. panta astoto daļu, būvniecības procesa dalībniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā atlīdzināt citiem būvniecības procesa dalībniekiem un trešajām personām tos zaudējumus, kurus tas nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību. Šādā gadījumā Tet uzturēs zaudējuma atlīdzināšanas prasību, t.sk. zaudējuma prasījuma tiesības nododot arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem.

Tet, konstatējot elektronisko sakaru tīkla aizsardzības prasību pārkāpumu, elektronisko sakaru tīklu bojājumu, vai tā darbības traucējumu, saskaņā ar Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumu 47. un 50. punktu, iesniegs prasību attiecīgajai kompetences pārbaudes iestādei, izvērtēt atbildīgo būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumus būvdarbu veikšanas laikā.

Tīkla pārvietošana vai izbūve

Tet tīkla pārvietošana vai izbūve objektā

Ja vēlies izbūvēt savā īpašumā interneta tīklu, tad aizpildi pieteikumu:

 

Ja vēlies pārvietot savā īpašumā esošu Tet tīkla infrastruktūras elementu, tad nepieciešams tīkla pārvietošanas pieprasījums un tam pievienotie dokumenti:

 • rakstisks pieprasījums ar pamatojumu,
 • zemes robežu plāna kopija,
 • īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Ja esi pamanījis nekārtības vai bojājumus Tet tīkla infrastruktūrā (bojāts stabs, izrakts kabelis, vai nogāzies sadales skapis), tad nekavējoties zvani uz info-tālruni 177; 67000177 un piesaki atsauksmi.

Elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi un tarifi

Pakalpojumu cenrādi nepiemēro realizējamiem projektiem, kuriem ir būtiska ietekme uz esošo SIA Tet elektronisko sakaru tīklu. Projektiem ar būtisku ietekmi uz SIA Tet elektronisko sakaru tīklu, rīkojumā minētie SIA Tet elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi tiek sniegti uz pušu atsevišķu vienošanās pamata.

 Pakalpojums 

Paklapojuma izpildes cena un laiks  

Standarta
izskatīšana
e-vidē 
Paātrināta
izskatīšana
e-vidē vai klātienē 
Tarifs
bez PVN
 
Būvprojekta saskaņošana
piekrišana būvprojekta risinājumiem, apstiprinot, ka būvprojektā
ievērotas visas tehnisko noteikumu prasības

Bezmaksas
30 dienu laikā

1-5 darba
dienu laikā
30,00 €* 
Tehnisko noteikumu (prasību) sagatavošana un izsniegšana

Bezmaksas
20 dienu laikā

1-5 darba
dienu laikā 
 30,00 €*
Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un projektu
izstrādes nosacījumu, saskaņojumu, atzinumu izsniegšana

Bezmaksas
15 darba
dienu laikā

 1-5 darba
dienu laikā
 30,00 €*
Topogrāfiskajā plānā inženierkomunikāciju raksturojošās informācijas
un esamības saskaņošana

Bezmaksas
15 darba
dienu laikā

 1-5 darba
dienu laikā
 30,00 €*
Atzinuma izsniegšana  par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību
izsniegtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo
aktu prasībām

Bezmaksas
10 darba
dienu laikā

 1-5 darba
dienu laikā
 30,00 €*

Darbu veikšanas atļaujas (rakšanas atļaujas) sagatavošana un
izsniegšana
darbu veikšanai elektronisko sakaru tīkla aizsardzības
zonā

Bezmaksas
3 darba
dienu laikā

3 darba
dienu laikā 
 Bezmaksas
Darbinieka konsultācija
izskatīšanai e-vidē līdz 5 darba dienām (1 cilv./h)
30 € (bez PVN) / 36,30 € (ar 21% PVN)
Tehniskās informācijas sagatavošana
projekta risinājumu izstrādei (1 cilv./h)
35 € (bez PVN) / 42,35 € (ar 21% PVN)  

Tīklu uzraudzības pārstāvja pieaicināšana rakšanas darbu objektos -
darbu veikšanas atļaujā noteiktajos gadījumos, ārpus darba laika
vai brīvdienās (1 cilv./h, darba laiks - darba dienās 8:00 - 17:00)

52 € (bez PVN) / 62,92 € (ar 21% PVN)  

 *Cenas norādītas bez PVN (30,00 €* + PVN = 36,30 €)

Kā veikt apmaksu?

E-vidē

 • Norēķins ar maksājuma karti tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmā.
 • Ievadot darījumu ir izvēlne - standarta izskatīšana, paātrināta izskatīšana vai klātienes maksas pakalpojums.
 • Izvēloties maksas pakalpojumu pieprasījuma izskatīšanā, pieprasījums tiek izskatīts pēc apmaksas reģistrācijas.
 • Norēķins ar maksājuma karti ir ātrākais veids, kā apmaksāt izvēli.

Klātienē

 • Norēķins ar maksājuma karti tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmā (uz vietas).
 • Maksājums komercbankā ar darbinieka izsniegtu avansa rēķinu. Tas tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, kā arī tiek nosūtīts uz klienta profilā norādīto e-pastu. Pēc rēķina apmaksas klients iesniedz apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju Tet pārstāvim.

Būvniecības procesu saskaņošanas noteikumi

Jebkurš no pieprasījumiem (izskatīšanas veidus skatīt uzraudzības pakalpojumu cenrādī) ir iesniedzams Tet tīkla uzraudzības e-vidē: http://uzraugi.tet.lv. Aizpildot pieprasījuma formu, lūdzam atbildīgi sekot norādēm pie aizpildāmajiem laukiem. Saskaņojumi e-vidē tiek izsniegti ar drošu elektronisko parakstu parakstītu e-dokumentu formātā.

 

Klātienes tikšanās vai saskaņojumi papīra formātā iespējami tikai pēc vienošanās ar tīkla uzraudzības inženieri- pēc pieprasījuma izveides ar atbilstošām norādēm. E-pastā iesūtīti būvniecības procesu pieprasījumi izskatīti netiek.

 

Jauns Lietotājs patstāvīgi var izveidot Tet tīkla uzraudzības e-vides sistēmas lietotāja kontu, identificējot sevi ar kādu no atpazīstamākajām i-bankām. Gadījumos, kad lietotājam nav iespējas patstāvīgi izveidot sistēmas lietotāja kontu, lūdzam pieprasījumu pēc konta sūtīt uz administratora e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un e-pastu. Tāpat jānorāda piekrišana personas datu apstrādei lietotāja konta izveidei Tet tīkla uzraudzības e-vidē (manuālās konta apstrādes laiks ir līdz 3 darba dienām).

 

Jāņem vērā, ka jaunu (pēc 01.01.2020.) būvniecības ieceru tehnisko noteikumu pieprasījumi veicami valsts būvniecības informācijas sistēmā: www.bis.gov.lv. Nosacījumus nepieciešams precizēt vietējā būvvaldē. BIS pieprasījumu izskatīšanas nosacījumi ir tādi paši kā Tet tīkla uzraudzības e-vidē. Tet tīkla uzraudzības e-vidē ir pieejams arī BIS pieteikumu paātrinātās izskatīšanas pakalpojums — 30€ + PVN.

 

Inspektoru kontaktus, apkalpošanas teritorijas, pieņemšanas laikus un vietas skatīt interaktīvajā kartē.