Būvniecības procesu saskaņošana

Kas jāņem vērā, plānojot

rakšanas darbus?

Skatīties video

Mērniecības,

tīkla uzraudzības

un būvniecības

saskaņošana

Izveidot pieprasījumu

 

Būvniecības saskaņošana
 
Topogrāfiju saskaņošana

 

Topogrāfiskajos plānos Tet pārstāvji izskata un saskaņo savu inženiertīklu esamību un to raksturojošo informāciju.

 

Prasības iesniedzamo augstas detalizācijas topogrāfisko plānu saskaņošanai:

 

topogrāfiskais plāns jāsagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

topogrāfiskajā plānā jābūt precīzi attēlotai esošajai Tet elektronisko sakaru tīkla infrastruktūrai;

ja mērniekam nav pieejami precīzi dati par esošo Tet elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru, Tet pārstāvji, pēc mērnieka pieprasījuma kopīgi saskaņotā laikā veiks komunikāciju trašu uzrādīšanu nepieciešamo uzmērījumu veikšanai.

 

Dokumenti saskaņošanai jāiesniedz e-vidē DGN un PDF datņu formātā. DWG datnes formāts nenodrošina vienotu simbolu (līniju stilu) attēlošanu dažādās sistēmu versijās,tādēļ nav pieņemams saskaņošanai, tomēr to iespējams pievienot kā papildu informācijas avotu salīdzināšanai.

Tehnisko noteikumu izsniegšana

 

Tet pēc pieprasījuma izsniedz tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, ja iecerētā būvniecība skar Tet elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslu, paredz elektronisko sakaru tīkla šķērsošanu vai pieslēgšanos pie tā. Tehniskie noteikumi ir dokuments, kur Tet savas kompetences robežās nosaka konkrētas prasības attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu aizsardzību, pieslēgšanos tiem, to pilnveidošanu vai pārvietošanu.

 

Lielgabarīta kravas – noteikumus lūdzam pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms kravas pārvadājuma, norādot pieteikumā kravas augstumu, platumu, detalizētu maršrutu (atzīmētu kartē) un pārvadāšanas grafiku.

 

Projektu saskaņošana

 

Tet saskaņo projektu risinājumus, apstiprinot, ka projektā ievērotas iepriekš definētās Tet noteiktās tehniskās prasības. Tet izsniedz projektu izstrādes nosacījumus, saskaņo teritoriju attīstības un zemes ierīcības plānus.

 

Dokumentus saskaņošanai iesniegt e-vidē DGN un PDF datņu formātā! DWG datnes formāts nenodrošina vienotu simbolu (līniju stilu) attēlošanu dažādās sistēmu versijās, līdz ar ko nav pieņemams saskaņošanai, tomēr to iespējams pievienot kā papildus informācijas avotu salīdzināšanai.

 

Atzinumu izsniegšana

 

Tet pēc saņemtā pieprasījuma, izsniedz atzinumus iesniegšanai būvvaldēs par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā - objekta atbilstību Tet izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
 
Tīkla uzraudzība
Rakšanas, darbu atļaujas

 

Pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas tīkla aizsargjoslā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Būvniecības likumu, Elektronisko sakaru likumu, Tet izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem un būvprojekta saskaņojuma nosacījumiem, darbu veicējam nepieciešams vērsties pie Tet, lai izņemtu rakšanas darbu atļauju tīkla aizsargjoslā un precizētu elektronisko sakaru tīkla atrašanās vietu.

Izveidot pieprasījumu

 

Ja rakšanas darbu laikā tiek atsegts neuzrādīts kabelis vai caurule, pārtraukt darbus un izsaukt Tet pārstāvi, zvanot pa tālruni 67000177.

 

Darbu veikšanas laikā jāievēro normatīvo aktu, Tet izdoto tehnisko noteikumu, būvprojekta saskaņojuma un izsniegtās darbu veikšanas atļaujas prasības.

Darbu uzraudzības laikā - Tet pārstāvja izteiktos norādījumus un prasības.

 

Komunikāciju uzrādīšana citu inženiertīklu avāriju seku novērsējiem

 

Pirms avārijas seku novēršanas darbu uzsākšanas Tet tīkla aizsargjoslā, avāriju seku novērsējiem jāsazinās ar Tet, avārijas darbu atļaujas saņemšanai un Tet tīklu uzrādīšanai avārijas novēršanas vietā.

 

Tīkla pārvietošana vai izbūve
Tet tīkla pārvietošana vai izbūve objektā

 

Ja vēlies savā īpašumā Tet interneta tīkla izbūvi, aizpildi atbilstošu veidlapu un nosūti uz e-pastu optika@tet.lv:

 

Kolektīvā pieteikuma veidlapa (PDF)

Pārvaldnieka, īpašnieka pieteikuma veidlapa (PDF)

Pārvaldnieka, īpašnieka pieteikuma veidlapa (aizpildāma)

 

Ja vēlies pārvietot savā īpašumā esošu Tet tīkla infrastruktūras elementu, nosūti iesniegumu uz e-pastu tet@tet.lv ar šādiem pielikumiem:

 

rakstisks pieprasījums ar pamatojumu;

zemes robežu plāna kopija;

īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.

Tīkla uzraudzības pakalpojumi un tarifi
Pakalpojumu cenrādi nepiemēro realizējamiem projektiem, kuriem ir būtiska ietekme uz esošo SIA Tet elektronisko sakaru tīklu. Projektiem ar būtisku ietekmi uz SIA Tet elektronisko sakaru tīklu, rīkojumā minētie SIA Tet elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi tiek sniegti uz pušu atsevišķu vienošanās pamata.

 

 

Kā veikt apmaksu?

 

Aizpildot nepieciešamā pieprasījuma formu e-vidē, ir jānorāda pieprasījuma izskatīšanas veids.

Pēc maksas pieprasījuma izveides, sistēma izveido avansa rēķinu ar pieprasījuma formā norādītajiem rekvizītiem (rēķins ir PDF formātā).

Izvēloties maksas pakalpojumu e-vidē, pieprasījums tiek izskatīts pēc apmaksas reģistrācijas, lūdzam sekot norādēm avansa rēķinā, operatīvai apmaksas reģistrācijai.

Kā arī, e-vidē ir iespēja veikt pieprasījuma avansa rēķina apmaksu ar bankas karti- tas ir ātrākais un vienkāršākais apmaksas veids.

 

Būvniecības procesu saskaņošanas noteikumi
 
Jebkurš no pieprasījumiem (izskatīšanas veidus skatīt uzraudzības pakalpojumu cenrādī) ir iesniedzams Tet tīkla uzraudzības e-vidē: https://uzraugi.tet.lv. Aizpildot pieprasījuma formu, lūdzam atbildīgi sekot norādēm pie aizpildāmajiem laukiem. Saskaņojumi e-vidē tiek izsniegti ar drošu elektronisko parakstu parakstītu e-dokumentu formātā.

 

Klātienes tikšanās vai saskaņojumi papīra formātā iespējami tikai pēc vienošanās ar tīkla uzraudzības inženieri- pēc pieprasījuma izveides ar atbilstošām norādēm. E-pastā iesūtīti būvniecības procesu pieprasījumi izskatīti netiek.

 

Jauns Lietotājs patstāvīgi var izveidot Tet tīkla uzraudzības e-vides sistēmas lietotāja kontu, identificējot sevi ar kādu no atpazīstamākajām i-bankām. Gadījumos, kad lietotājam nav iespējas patstāvīgi izveidot sistēmas lietotāja kontu, lūdzam pieprasījumu pēc konta sūtīt uz administratora e-pastu: uzraugi@tet.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un e-pastu. Tāpat jānorāda piekrišana personas datu apstrādei lietotāja konta izveidei Tet tīkla uzraudzības e-vidē (manuālās konta apstrādes laiks ir līdz 3 darba dienām).
Juridiskās personas pārstāvniecību jāapliecina (ja nepieciešams), pievienojot pilnvaras kopiju, konkrēta pieprasījuma izveidošanas brīdī.

 

Jāņem vērā, ka jaunu (pēc 01.01.2020.) būvniecības ieceru tehnisko noteikumu pieprasījumi veicami valsts būvniecības informācijas sistēmā: www.bis.gov.lv. Nosacījumus nepieciešams precizēt vietējā būvvaldē. BIS pieprasījumu izskatīšanas nosacījumi ir tādi paši kā Tet tīkla uzraudzības e-vidē. Tet tīkla uzraudzības e-vidē ir pieejams arī BIS pieteikumu paātrinātās izskatīšanas pakalpojums — 30€ + PVN.
Jautājumus par konkrētu e-vides pieprasījumu lūdzam uzdot e-vidē, attiecīgā pieprasījuma komentāru logā! Darbu veicējiem, pēc darba atļauju izņemšanas e-vidē, uzraugu apkalpošanas teritorijas iespējams skatīt interaktīvajā kartē.