Meklēt tet.lv

Tet vēršas pie Valsts drošības dienesta, Finanšu izlūkošanas dienesta, kā arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes

Telekomunikāciju uzņēmums Tet ir vērsies pie Valsts drošības dienesta, Finanšu izlūkošanas dienesta, kā arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, aicinot viest skaidrību par to, kas ir patiesais kanālu "Pirmais Baltijas Kanāls", "NTV Mir Baltic", "Ren TV Baltic", "Kinomedija" un "Kinomiks" izplatīšanas tiesību turētājs Latvijā, kā arī izvērtēt, vai likuma izpratnē ir pieļaujama līgumu slēgšana ar konkrēto kanālu pārstāvjiem. Kā ziņots iepriekš, saistībā ar neskaidrību par TV kanālu pārstāvības tiesībām un bažām par sankciju režīma apiešanu vai neievērošanu, Tet 2021. gada 31.janvāra naktī pārtraucis translēt kanālu "Pirmais Baltijas Kanāls", "NTV Mir Baltic", "Ren TV Baltic", "Kinomedija" un "Kinomiks" saturu.

Tet vēstulē augstāk minētajās institūcijas un tiesībsargājošās iestādes aicina:

izvērtēt SIA "TEM LV" un SIA "FoxVision" iespējamo darījumu par retranslācijas un kanālu izplatīšanas tiesību nodošanu (ja šāds darījums ir noticis) no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, kā arī no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību viedokļa; noskaidrot, kas ir patiesais TV kanālu Pirmais Baltijas Kanāls", "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Kinokomediya" un "Kinomikss" izplatītājs Latvijas Republikā, tādējādi noskaidrojot tostarp, vai NEPLP retranslējamo kanālu sarakstā iekļautā informācija ir patiesībai uz šo brīdi atbilstoša; noskaidrot, vai ir pieļaujama retranslācijas līgumu slēgšana par augstākminēto kanālu apraidi ar SIA "FoxVision", ņemot vērā par uzņēmumu zināmos faktus; noskaidrot, vai šos kanālus retranslējošo maksas TV pakalpojumu sniedzēju rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, kuras iegūšanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti; noskaidrot, vai maksājot kanālu izplatītājam licences maksu par kanālu retranslāciju, saņemtie finanšu līdzekļi  netiek nodoti / nenonāk tādu juridisku vai fizisku personu rīcībā, kuras ir Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti; izvērtēt informāciju par juridiskajām un fiziskajām personām, kurām kanālu izplatītājs pārskaita finanšu līdzekļus par licences līguma ietvaros veiktu TV kanālu retranslāciju, norādot visu finansējuma saņēmēju (TV kanālu un satura veidotāju) īpašnieku ķēdi un patiesā labuma guvējus,

un pieņemt atbilstošus, visiem tirgus dalībniekiem saistošus lēmumus.

"Gan vairākkārt pagājušajā gadā, gan šodien esam vērsušies pie augstāk norādītajām institūcijām un tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi panākt, ka tiesību akti tiek ievēroti pēc būtības, kā arī veicināt ētiskas uzņēmējdarbības praksi Latvijā. Mūsu rīcībā esošā informācija jeb, precīzāk, tās trūkums,  liecina par necaurspīdīgu biznesa praksi, kas nav pieņemama, nesaskan ar Tet vērtībām, un nostāda mūs situācijā, kad nevaram būt pārliecināti par darījuma noslēgšanas atbilstību piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Uzskatām, ka mums kā tirgus līderim ir jāvērš konkrēto iestāžu uzmanību, aicinot izvērtēt, kas ir patiesais norādīto kanālu izplatīšanas tiesību turētājs Latvijā, atbilstoši normatīvajiem aktiem un ētiskai komerciālai praksei. Aicinām Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, sadarbībā ar tiesībsargājošām iestādēm pēc iespējas ātrāk izvērtēt konkrēto situāciju un rast skaidrību, radot vienlīdzīgus tirgus nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem," komentē Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

Atgādinām, ka satura jautājumi ir medijus un TV kanālus uzraugošo iestāžu kompetencē un pārziņā.  Kamēr kanāliem ir spēkā esoša NEPLP apraides vai retranslācijas atļauja, jebkurš TV operators ir tiesīgs paļauties, ka atbildīgās institūcijas ir izvērtējušas kanālu saturu un atzinušas to par atbilstošu likumiem un nacionālās drošības interesēm.

KONTEKSTS

Starp Tet un TEM 2020. gada 10. janvārī tika noslēgts TV kanālu retranslācijas licences līgums, atbilstoši kuram TEM nodrošināja Tet licenci retranslēt TV kanālus "Pirmais Baltijas Kanāls", "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Kinokomediya", kā arī paredzēja īpašus nosacījumus attiecībā uz iespēju pievienot retranslējamo TV kanālu sarakstam "Kinomiks" un "Dom Kino" (Baltijas versiju, ar priekšnosacījumu, ka NEPLP atļautu šī TV kanāla izplatīšanu). Līguma termiņš beidzās 2021.gada 31.janvārī.

Kā liecina publiski pieejamā informācija, saistībā ar iespējamo starptautisko sankciju  pārkāpšanu ir celta  apsūdzība  juridiskajām personām – SIA  "Baltijas mediju alianse", ar BMA saistītajam Lielbritānijā reģistrētajam uzņēmumam "Baltic Media Alliance Ltd", kā arī BMA īpašniekiem un saistītām personām.

Izvērtējot jautājumu par saskaņā ar licences līgumu retranslējamo TV kanālu turpmāko retranslēšanu pēc 2021. gada 31. janvāra, Tet veica saraksti ar TEM, lai pārliecinātos par kanālu izplatītāja pilnvarām, kā arī par to, ka Licences līguma ietvaros no Tet saņemtie finanšu līdzekļi nenonāk tādu juridisku vai fizisku personu rīcībā, kuras ir Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti, kā arī, lai saņemtu informāciju par juridiskajām un fiziskajām personām, kurām TEM pārskaita  Tet samaksātos finanšu līdzekļus par Licences līguma ietvaros veikto TV kanālu retranslāciju, norādot visu finansējuma saņēmēju (TV kanālu un satura veidotāju) īpašnieku ķēdi un patiesā labuma guvējus.

Saņemtā informācija bija pretrunīga un saturēja potenciāli aizdomīga darījuma pazīmes:

Tet īsi pirms līguma termiņa beigām saņēma atbildi no TEM, kurā norādīts, ka 2021. gada 31. janvārī beidzas Licences līgums un no 2021. gada 1. februāra ar TEM izplatīto kanālu izplatīšanu nodarbosies SIA "FoxVision", reģ.Nr.40203277500, un šo jaunizveidoto uzņēmumu pārstāvēs pilnvarotā persona, kura pārstāv arī SIA "TEM LV". Atbilde uz citiem Tet uzdotajiem jautājumiem netika saņemta. Tet 2021. gada 28. janvāra vēstulē informēja TEM, ka izvērtēs iesniegto informāciju, ka minēto TV kanālu izplatīšanu turpmāk nodrošinās SIA "FoxVision", veicot pilnvērtīgu piegādātāja un sadarbības nosacījumu risku izvērtējumu atbilstoši normatīvo aktu (tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums) prasībām. Tet 2021. gada 29. janvārī saņēma TEM vēstuli, kurā norādīts, ka, neskatoties uz TEM 2021. gada 28. janvāra vēstuli, TEM ir tiesības izsniegt atļauju retranslēt TV kanālus "Pirmais Baltijas Kanāls", "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Kinokomediya" un pārstāvēt šos kanālus attiecībās ar Tet līdz 2021. gada 28. februārim, un šo kanālu retranslācijas atļauja ir spēkā līdz 2021. gada 28. februārim.

Pie šādiem apstākļiem Tet nav guvis juridiski pamatotu pārliecību par fizisku vai juridisku personu, kas pārstāv kanālus "Pirmais Baltijas Kanāls", "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Kinokomediya" Latvijas Republikā, pilnvarām, iespējamiem darījumiem starp kanālu pārstāvjiem, kā arī, nav pārliecības, kas ir šāda darījuma patiesā labuma guvēji, kas uzņēmumam ir jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Publicēts 2021. gada 2. februārī.