Izvēlne
BiznesamBūvniecība, saskaņošana

Būvniecības saskaņošana

 

Topogrāfiju saskaņošana 

Topogrāfiskajos plānos Tet izskata un saskaņo savu inženiertīklu esamību un to raksturojošo informāciju.

Prasības iesniedzamo augstas detalizācijas topogrāfisko plānu saskaņošanai: 

 • topogrāfiskais plāns jāsagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • topogrāfiskajā plānā jābūt precīzi attēlotai esošajai Tet elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra;

 • ja mērniekam nav pieejami precīzi dati par esošo Tet elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru, Tet pārstāvji, pēc mērnieka pieprasījuma kopīgi saskaņotā laikā veic komunikāciju trašu uzrādīšanu nepieciešamo uzmērījumu veikšanai.

Dokumentus saskaņošanai lūdzam iesniegt elektroniski dwg vai dgn datņu formātā. 

 

Tehnisko noteikumu izsniegšana 

Tet pēc pieprasījuma izsniedz tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, ja iecerētā būvniecība skar Tet elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslu, paredz elektronisko sakaru tīkla šķērsošanu vai pieslēgšanos pie tā. Tehniskie noteikumi ir dokuments, kur Tet savas kompetences robežās nosaka konkrētas prasības attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu aizsardzību, pieslēgšanos tiem, to pilnveidošanu vai pārvietošanu.

Lielgabarīta kravas - noteikumus lūdzam pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms kravas pārvadājuma, norādot pieteikumā kravas augstumu, platumu, detalizētu maršrutu (atzīmētu kartē) un pārvadāšanas grafiku. 

 

Projektu saskaņošana 

Tet saskaņo projektu risinājumus, apstiprinot, ka projektā ievērotas iepriekš definētās Tet noteiktās tehniskās prasības. Tet izsniedz projektu izstrādes nosacījumus, saskaņo teritoriju attīstības un zemes ierīcības plānus.

Dokumentus saskaņošanai lūdzam iesniegt elektroniski dwg vai dgn datņu formātā.

 

Atzinumu izsniegšana

Tet pēc saņemtā pieprasījuma, izsniedz atzinumus iesniegšanai būvvaldēs par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā - objekta atbilstību Tet izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

 

Tīkla uzraudzība

 

Publiskā elektronisko sakaru tīkla esamība vai neesamība nekustamajā īpašumā.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. pantu, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, projektēšanas organizācijām, pasūtītājiem (fiziskām vai juridiskām personām), kā arī viņu pilnvarotajām personām, tiek izsniegta informācija par Tet tīklu esamību, vai neesamību nekustamajā īpašumā.

 

Rakšanas, darbu atļaujas. 

Pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas tīkla aizsargjoslā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Būvniecības likumu, Elektronisko sakaru likumu, Tet izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem un būvprojekta saskaņojuma nosacījumiem, darbu veicējam pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas tīkla aizsargjoslā nepieciešams vērsties pie Tet, lai izņemtu rakšanas darbu atļauju darbu uzsākšanai tīkla aizsargjoslā un pirms rakšanas darbu uzsākšanas precizētu elektronisko sakaru tīkla atrašanās vietu.

 

Ja rakšanas darbu laikā tiek atsegts neuzrādīts kabelis vai caurule, pārtraukt darbus un izsaukt Tet pārstāvi zvanot 177 vai 67000177.

 • Darbu veikšanas laikā jāievēro normatīvo aktu, Tet izdoto tehnisko noteikumu, būvprojekta saskaņojuma un izsniegtās darbu veikšanas atļaujas prasības.

 • Darbu uzraudzības laikā - Tet pārstāvja izteiktos norādījumus un prasības.

 

Komunikāciju uzrādīšana citu inženiertīklu avāriju seku novērsējiem.

Pirms avārijas seku novēršanas darbu uzsākšanas Tet tīkla aizsargjoslā, avāriju seku novērsējiem jāsazinās ar Tet, avārijas darbu atļaujas saņemšanai un Tet tīklu uzrādīšanai avārijas novēršanas vietā.

 

Tīkla uzraudzības tiesiskais regulējums.

Veicot būvdarbus tīkla aizsargjoslā, jāievēro Aizsargjoslu likums.

Par tīkla aizsardzības prasību pārkāpšanu var tikt piemērots Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 148. pantā, kā arī Krimināllikuma 288. pantā paredzētais sods.

Saskaņā ar Civillikuma un Būvniecības likuma 19. panta astoto daļu, būvniecības procesa dalībniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā atlīdzināt citiem būvniecības procesa dalībniekiem un trešajām personām tos zaudējumus, kurus tas nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību. Šādā gadījumā Tet uzturēs zaudējuma atlīdzināšanas prasību, t.sk. zaudējuma prasījuma tiesības nododot arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem.

Tet, konstatējot elektronisko sakaru tīkla aizsardzības prasību pārkāpumu, elektronisko sakaru tīklu bojājumu, vai tā darbības traucējumu, saskaņā ar Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumu 47. un 50. punktu, iesniegs prasību attiecīgajai kompetences pārbaudes iestādei, izvērtēt atbildīgo būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumus būvdarbu veikšanas laikā.

 

Tīkla pārvietošana vai izbūve

 

Ja vēlies izbūvēt savā īpašumā interneta tīklu, tad aizpildi pieteikumu:

  Kolektīvā pieteikuma veidlapa

  Pārvaldnieka, īpašnieka pieteikuma veidlapa

 

Ja vēlies pārvietot savā īpašumā esošu Tet tīkla infrastruktūras elementu, tad nepieciešams tīkla pārvietošanas pieprasījums un tam pievienotie dokumenti:

 • rakstisks pieprasījums ar pamatojumu,

 • zemes robežu plāna kopija,

 • īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.

Adresāts: tet@tet.lv

 

Ja esi pamanījis nekārtības, vai bojājumus Tet tīkla infrastruktūrā (bojāts stabs, izrakts kabelis, vai nogāzies sadales skapis), tad nekavējoties zvani uz info-tālruni 177; 67000177 un piesaki atsauksmi.

Elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi un tarifi

 

Šos noteikumus nepiemēro realizējamiem projektiem, kuriem ir būtiska ietekme uz esošo SIA Tet elektronisko sakaru tīklu. Projektiem ar būtisku ietekmi uz SIA Tet elektronisko sakaru tīklu, rīkojumā minētie SIA Tet elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi tiek sniegti uz pušu atsevišķu vienošanās pamata.

 

PakalpojumsViena pieprasījuma pakalpojuma izpilde
standarta izskatīšana e-vidēpaātrināta izskatīšana e-vidē, vai izskatīšana klātienē
   Tarifs bez PVNTarifs ar PVN (21%)
Būvprojekta saskaņošana - piekrišana būvprojekta risinājumiem, apstiprinot, ka būvprojektā ievērotas visas tehnisko noteikumu prasības30 dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Tehnisko noteikumu (prasību) sagatavošana un izsniegšana20 dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un projektu izstrādes nosacījumu, saskaņojumu, atzinumu izsniegšana15 darba dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Topogrāfiskajā plānā inženierkomunikāciju raksturojošās informācijas un esamības saskaņošana15 darba dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Atzinuma izsniegšana par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību izsniegtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām10 darba dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Darbu veikšanas atļaujas (rakšanas atļaujas) sagatavošana un izsniegšana darbu veikšanai elektronisko sakaru tīkla aizsardzības zonā3 darba dienu laikāBezmaksas3 darba dienu laikāBezmaksasBezmaksas
Darbinieka konsultācija (1 cilv./h)
(pieejama tikai klātienē)
26 EUR (bez PVN) / 31,46 EUR (ar 21% PVN)
Tīklu uzraudzības pārstāvja pieaicināšana rakšanas darbu objektos - darbu veikšanas atļaujā noteiktajos gadījumos, ārpus darba laika vai brīvdienās (1 cilv./h)
(darba laiks - darba dienās 8:00 - 17:00)
52 EUR (bez PVN) / 62,92 EUR (ar 21% PVN)

 

Kā veikt apmaksu?

E-vidē

 • Norēķins ar maksājuma karti tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmā.

 • Ievadot darījumu ir izvēlne - standarta izskatīšana, paātrināta izskatīšana vai klātienes maksas pakalpojums.

 • Izvēloties maksas pakalpojumu pieprasījuma izskatīšanā, pieprasījums tiek izskatīts pēc apmaksas reģistrācijas.

 • Norēķins ar maksājuma karti ir ātrākais veids, kā apmaksāt izvēli.

 

Klātienē

 • Norēķins ar maksājuma karti tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmā (uz vietas).

 • Maksājums komercbankā ar darbinieka izsniegtu avansa rēķinu. Tas tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, kā arī tiek nosūtīts uz klienta profilā norādīto e-pastu. Pēc rēķina apmaksas klients iesniedz apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju Tet pārstāvim.

 

Saskaņošana klātienē

 

 • Topogrāfiju, plānu, projektu saskaņošana, tehnisko noteikumu, atzinumu izsniegšana un konsultācijas klātienē irmaksas pakalpojumi.

 • Rakšanas darbu un avārijas novēršanas darbu atļaujas tiek izsniegtas bez maksas.

 

Inspektoru kontaktus, apkalpošanas teritorijas, pieņemšanas laikus un vietas skatīt interaktīvajā kartē.